1. Sıfat düzenli
 2. Sıfat mürettep
 3. Askerlik muvazzaf
 4. Sıfat mutat, aleâde, harcıâlem, normal, alışılmış, mahut, beylik.
  My regular time for going to work is 8.00 A.M.
 5. Sıfat düzgün, muntazam, düzenli, intizamlı.
  He leads a regular life.
 6. Sıfat yöntemli, usule uygun.
  a regular meeting.
 7. Sıfat daimî, devamlı, müdavim, her zamanki.
  regular customer. our regular cook is ill.
 8. Sıfat âdetlere/ilkelere uyan.
 9. Sıfat gerçek, sahici, hakikî, tam, saf, temiz, adamakıllı.
  He's a regular nuisance: Tam bir baş belasıdır.
 10. Sıfat, Botanik (tüveyçleri) düzgün (dizilmiş) (çiçek).
 11. Sıfat, Gramer kurallı, kıyasî.
 12. Sıfat, Matematik (a) düzenli: daima aynı yasaya/kurala uyan.
  regular curve: düzenli eğri.
  regular function:
  düzenli işlev.
  regular matrix: düzenli dizey.
  regular space: düzenli uzay. (b) düzgün (çokgen/çokyüzlü): bütün açıları/kenarları/yüzleri birbirine eşit.
  regular pentagon: düzgün beşgen.
  regular polygon: düzgün çokgen.
  regular polyhedron: düzgün çok-yüzlü.
  regular prism: düzgün prizma. (c) (kompleks değişkenli işlev) çözümsel, analitik.
 13. Sıfat, Askerlik2 nizamî (asker), muvazzaf.
  regular army: muvazzaf ordu, hazerî ordu.
 14. Sıfat (Milletlerarası yasa) savaşçı, savaşan orduya mensup.
 15. Sıfat belirli dine/mezhebe mensup.
  regular clergy.
 16. Sıfat siyasî partinin yetkili organları tarafından seçilmiş.
 17. Sıfat (kahve) sütlü.
 18. İsim daimî/ devamlımüşteri.
 19. İsim katolik papazı, katolik manastır sistemine mensup rahip.
 20. İsim, Askerlik2 muvazzaf/nizamî asker.
 21. İsim siyasî partiye sadık üye.
 22. İsim orta boy elbise.
 23. İsim devamlı oyuncu/sporcu.
düzensiz göçmen İsim, Uluslararası Hukuk
kurallı
US tarifeli uçuş
daimi temsilci
muvazzaf ordu
muntazam devamlılık
muntazam devam
simetrik bina
sürekli iş
trenle sevkıyat yapan şirket
işin normal seyri
devamlı müşteri
müdavim
kabul günü
tesellüm günü
eşkenar ongen İsim, Geometri
düzenli temettü
belli vadelerde ödenen normal kâr payı
belli vadelerle ödenen (normal) kâr payı
belli vadelerde ödenen normal temettü
şirket tarafından hisse senetleri için saptanmış temettü oranı
aile doktoru
eşkenar onikigen İsim, Geometri
normal seçim
normal işçi
düzenli iş
sürekli iş
normal ciro
normal ücret
normal benzin
gedikli
muntazam alışkanlıklar
muntazam alışkanlıklar İsim
her zamanki alışkanlıklar İsim
eşkenar onbirgen İsim, Geometri
eşkenar yedigen İsim, Geometri
eşkenar altıgen İsim, Geometri
normal çalışma saatleri İsim
muntazam gelir
düzenli gelir
normal ciro
muntazam jet uçuşu
gidiş-dönüş jet uçuşu
düzenli bir grup hisse senedi
emtia ve menkul kıymetler borsasında
bir ticaret birimi
resmi kanallar
(Br) kanuni evlilik
olağan genel kurul
adi toplantı
(US) olağan genel kurul
daimi üye
(US) oldukça sabit
günü gününe ödenen para
muntazam seyri olan gemi
gedikli
eşkenar dokuzgen İsim, Geometri
muntazam uğraş
eşkenar sekizgen İsim, Geometri
Pindaric ode.
muvazzaf subay
muvazzaf memur
devamlı yolcu
devamlı müşteri
normal maaş
muntazam ödemeler İsim
eşkenar beşgen İsim, Geometri
normal fiyat
normal prosedür
normal süreç
normal ücret
normal maaş
muntazam maaş
normal satış
(borsa) teslimatı ertesi gün yapılan satış
her zaman para yatırılabilen ve çekilen banka tasarruf hesabı
hangi miktarda olursa olsun
düzenli tasarruf hesabı
muntazam sefer
normal sefer
normal oturum
normal büyüklük
muvazzaf asker
daimi kadro
muntazaman mal tedarik eden firma
daimi tedarikçi firma
hakemlik görev süresi
normal vade
(US) resmi parti programı
normal çalışma saati
ticaret gemisi
muntazam tren seferi
kartla yolculuk eden yolcu
muvazzaf birlikler İsim
nöbet
münavebe
sıra
muntazam yirmi dört saatlik servis
düzenli fiil
müdavim
normal ücret
normal maaş
ileri tarihlerdeki sözleşmeler ile ilgili olarak emtia teslimatı yapılan ve yasal olarak yetkili kılınmış mal deposu İsim
normal ağırlık
(Musevî takvimine göre) 354 günlük yıl.
teslimatı ertesi gün yapılan satış
saat gibi muntazam
belli aralıklarla Zarf
düzenli olarak Zarf
düzenli aralıklarla Zarf
ünlü adam olmak Fiil
muntazam işi olmak Fiil
devamlı işte çalışmak Fiil
muntazam maaşa bağlanmak Fiil
normal personel kadrosunda olmak Fiil
bir yere abone olmak Fiil
(çek) görünüşte normal tertip edilmiş olmak Fiil
düzenli geliri olmak Fiil
...'e muntazam uçak servisi olmak Fiil
'e muntazam uçak servisi olmak Fiil
devamlı işi olmak Fiil
sürekli bir işi olmak Fiil
devamlı işi olmamak Fiil
devamlı işi olmak Fiil
çalışma saatlerinde şaşmamak Fiil
vaktinde işe gelmek Fiil
işlemek Fiil
belli aralarla toplantı yapmak Fiil
belli aralarda toplanmak Fiil
muntazam oturumlar halinde toplanmak Fiil
malları normal fiyatından % 10 eksiğine teklif etmek Fiil
malları normal fiyatlarından % 15 eksiğine teklif etmek Fiil
malları % 15 eksiğine satmayı teklif etmek Fiil
her zamanki … İsim
Umumi Pasaport Büro Amirliği İsim, Kurum İsimleri