1. İsim baskı yap(ıl)ma, tazyik etme/edilme, baskı/kontrol altında tut(ul)ma, bunal(t)ma.
  2. İsim baskı, tazyik, bunalım.
  3. İsim menetme, zaptetme, tutma, alıkoyma.
  4. İsim (kargaşalık/isyan/ayaklanma vb.) bastırma, yatıştırma, son verme, tenkil.
  5. İsim boyun eğdirme, itaat altına alma.
  6. İsim, Psikoloji baskı, (üzücü/ıstırap verici duyguları/anıları vb.) bilinçaltına atma, uzaklaştırma.
baskı politikası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
baskı aracı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler