1. İsim konuşma (yeteneği), söz/söyleme yetisi, natıka.
  He lost his speech as a result of an accident.
 2. İsim konuşma, söz söyleme, tekellüm.
  free speech: konuşma özgürlüğü.
 3. İsim söz.
  speech act: söz edimi.
  speech chain: söz zinciri.
  figure of speech: mecaz.

  parts of speech: söz bölükleri.
 4. İsim söylev, nutuk, hitabe, demeç, beyanat.
  to make/deliver a speech: nutuk söylemek.
  The minister's
  speech was sent to the newspapers in advance.
 5. İsim dil, lisan.
 6. İsim telâffuz, şive, konuşma tarzı.
  By your speech I can tell you're from Texas.
konuşurken ipin ucunu kaçırmak Fiil
fikirlerini bir konuşmada somutlaştırmak Fiil
konuşmasında belirtmek Fiil
konuşmasını bitirmek Fiil
konuşmasını bitirmek Fiil
tutkulu bir konuşmada duygularını ifade etmek Fiil
konuşma özürlü olmak Fiil
konuşma sına devam etmek Fiil
konuşmasına devam etmek Fiil
konuşma yeteneğini yeniden kazanmak Fiil
dili dolaşmak Fiil
konuşmasını bağlamak Fiil
konuşmasını tamamlamak Fiil
yemek sonrası yapılan konuşma
savunmanın konuşması
(US) savunmanın konuşması
bir konuşmanın ana kısmı
tumturaklı konuşma
bir konuşmayı radyo ile yayınlamak Fiil
konuşmayı radyodan yayınlamak Fiil
bütçe konuşması
seçim konuşması
kaydedilmiş konuşma
teyp bandına kaydedilmiş konuşma
banttan yayınlanan konuşma
nefis konuşma
güzel konuşma
söz özgürlüğünün savunucusu
bir konuşmanın sonu
konuşmayı bitirme sözleri İsim
bir konuşmayı bitirme sözleri İsim
bir toplantıyı kapatmadan önceki son konuşma
tutarlı konuşma
konuşma hazırlamak Fiil
nutuk hazırlamak Fiil
bir konuşmayı bitirmek Fiil
kutlama konuşması
tartışmaya yol açacak konuşma
(Br) savunma konuşması
savunma konuşması
(Br) savunma sözleri İsim
ağzından pek laf çıkmaz
bir konuşmayı kısaltmak Fiil
temsil demeci: bir temsilden sonra oyuncu/yönetmen/yazar tarafından kapalı perde önünde seyircilere söylenen söz.
savunmanın konuşması
konuşma yapmak Fiil
söylev vermek Fiil
bir nutkun iradı
bir konuşmanın sona ermesi
(US) akşam yemeği toplantısı
konuşma taslağı
etkili konuşma
seçim konuşması
irticali konuşma
hazırlanmadan yapılan konuşma
konuşma melekesi
veda konuşması
mecazlı konuşma: teşbih, istiare, mecaz, kinaye vb. gibi edebî sanatlara başvurarak dolaylı yollardan
konuyu daha ilginç hale getirme.
İsim
konuşma biçimi İsim, Dil ve Edebiyat
içeriksiz konuşma
konuşmasında bocalamak Fiil
(alaylı) süslü laflar İsim
ağdalı konuşma
bir konuşmayı kaleme almak Fiil
konuşmayı kaleme almak Fiil
bir konuşma hazırlamak Fiil
söz hürriyeti.
freedom of speech İsim
söz hürriyeti.
ifade özgürlüğü İsim, Hak ve Özgürlükler
birisinin konuşmasını kaleme almak Fiil
birinin konuşmasını kaleme almak Fiil
konuşma yapmak Fiil
söylev vermek Fiil
nefret söylemi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bir konuşmanın ana başlıkları İsim
süslü konuşma
konuşma bozukluğu
hazırlıksız konuşma
hazırlanmadan yapılan konuşma
yersiz konuşma
kışkırtıcı nutuk
dolaylı anlatım
(dilbilgisi) dolaylı anlatım
kışkırtıcı konuşma
kışkırtıcı nutuk
ifade özgürlüğüne müdahale İsim, Hak ve Özgürlükler
birinin konuşmasını kesmek Fiil
bir konuşmanın kesilmesi
giriş konuşması
açış konuşması
bir nutkun ana teması
açış nutku, özellikle parti genel kurul toplantılarında genel ilkeleri ve temel konuları sunan nutuk.
birini konuşmasından tanımak Fiil
övücü konuşma
yeni milletvekilinin ilk nutku.
resmi konuşma yapmak Fiil
bir konuşma yapmak Fiil
nutuk vermek Fiil
çekmek Fiil
konuşma yapmak Fiil
bir konuşma hazırlamak Fiil
maneviyat yükseltici konuşma
maneviyat yükseltici konuşma
dokunaklı konuşma
uyutucu konuşma
hazırlanmadan yapılan konuşma
bir konuşmaya başlamak Fiil
konuşmayı başlatmak Fiil
bir sözleşmenin başlangıcı
bir konuşmanın başlangıçı
açılış konuşması İsim
münasip konuşma
konuşma sırası
konuşmayı şişirmek Fiil
bir konuşmayı şişirmek Fiil
parlamento konuşması
sözcük türü: sözcüklerin dilbilgisi açısından ayrıldıkları sınıflardan (ad, sıfat, adıl, belirteç, ilgeç,
bağlaç, eylem, ünlem) herbiri:
Noun, verb and adjective are parts of speech.
İsim
partizan konuşması
söz bölükleri İsim
konuşma hususiyetleri İsim
esaslı konuşma
politika ilkelerini açıklayan konuşma
yemek sonrası konuşma
yemekten sonra yapılan konuşma
önceki konuşma
radyo konuşması
güzel konuşma
konuşkanlık
bir konuşmayı banda kaydetmek Fiil
kültürlü konuşma
bir konuşma hakkında rapor yazmak Fiil
dolaylı konuşma
bir konuşmaya devam etmek Fiil
çıtır çıtır konuşmak Fiil
kaba saba konuşma
haşlayıcı konuşma
acı sözler söyleme
kışkırtıcı konuşma
hazırlanmış konuşma
anlamlı konuşma
(US) şovence konuşma
şovence konuşma
kışkırtıcı konuşma
büyüleyici konuşma
bir konuşmanın esası
ifsat edici konuşma
konuşma özgürlüğünü kaldırmak Fiil
bir konuşma sırasında not tutmak Fiil
televizyon da yayınlanan konuşma
televizyonda yayınlanan konuşma
etkili konuşma
bir konuşmanın sonu
söz özgürlüğünü boğmak Fiil
bir konuşmanın konusu
acı ve keskin konuşma
bir konuşmanın daktilo edilmiş nüshası İsim
verilmeyen nutuk
önceden hazırlanmayan konuşma
kışkırtıcı konuşma
görünsel konuşma, ses izgeleriyle konuşmanın simgelenmesi.
kısa seçim konuşması
konuşma balonu İsim, Reklamcılık
konuşma kliniği, konuşma bozukluklarının düzeltildiği klinik.
dilsel topluluk.
konuşma düzeltimi/tashihi.
söz söyleme sanatı kursu
konuşma bozukluğu
konuşma bozukluğu.
savunmanın konuşması
anlamlı söz (tümce, sözcük vb.). morpheme.
linguistic form.
konuşma organı.
konuşma düzeni/şekli, ifade tarzı.
konuşma tanıma Bilgi Teknolojileri
ses, konuşmayı oluşturan ses elemanlarından herbiri.
konuşma tekniği
konuşma temposu İsim
konuşma tedavisi
sipariş üzerine konuşma yazan kişi
konuşmayı yarıda kesmek Fiil
biriyle müzakere etmek Fiil
birine akıl danışmak Fiil
konuştuğu anlaşılmıyordu
bir konuşma sırasında birçok alıntı yapmak Fiil
bir konuşmayı alıntılarla doldurmak Fiil
bir konuşmayı alıntıyla doldurmak Fiil
bir konuşmayı alkışlarla noktalamak Fiil
konuşmasında ikide bir mısra söylemek Fiil