1. yapı, bina.
  2. yapılış, kuruluş.
  3. inşaat.
  4. Biyoloji bünye.
  5. Jeoloji yerbiçimi, kayaç yapısı.
  6. (özellikle organik kimyada) atomların molekül içinde diziliş/bağlanış tarzı, molekül yapısı.
  7. toplumsal yapı, içtimaî bünye.
  8. yapmak, inşa etmek.
  9. örgütlemek, bütünü ile düşünmek/ plânlamak ve yapmak.
zemin-yapı etkileşimi İsim, İnşaat
yapı kaynaklı gerilme İsim, İnşaat
yaş yapısı
tarım rejimi
görevdeş yapı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
öğeciksel yapı, atomun yapısı.
bilanço yapısı
işin yapısı
sermaye yapısı (işletmenin uzun vadeli borçlarıyla öz sermayesinin durumu
sermaye strüktürü
sermaye yapısı
sınıfsal yapı. İsim
(US) şirketin yapısı
şirketin yapısı
bir yapının maliyeti
masrafın yapısı
maliyet yapısı
kredi yapısı
veri yapısı Bilgi Teknolojileri
derin yapı: üretici-dönüşümsel dilbilgisinde, sözdizimsel bileşende elde edilen, evrensel nitelikli olduğu
varsayılan, biçimsel, soyut tümce yapısı.
İsim
demografik yapı
nüfus yapısı
demografik yapı
bölgesel yapı
ikili yapı
ikili yapı
ekonomik yapı
taşkın yapı İsim, İmar Hukuku
bütün yapı
eskalasyonlu (artırımlı) gümrük tarifesi yapısı İsim
döviz kuru yapısı
bilet ücreti sistemi
mali yapı
ince-yapı: elektron mikroskobunda incelenen biyolojik yapı. İsim
hiyerarşik yapı
silsileli yapı
hiyearşik yapı
kökendeş yapı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
girdi ve çıktı yapısı
girdi çıktı yapısı
bina sigortası İsim
faiz oranı yapısı
iç yapı/bünye.
bina bakımı
işletme bünyesi
işletme yapısı
piyasa yapısı
piyasanın yapısı
pazarlamanın yapısı
parasal yapı
paranın yapısı
belediyenin yapısı
amortismana tabi olmayan yapı
amortismana tabi olmayan yapı
organizasyon yapısı
ücret pazarlığı yapısı
algısal yapı.
nüfusun yapısı
yetkisel yapı/bünye, yöneticiler arasında yetki dağılışı. İsim
yetkililer: bir örgütü yöneten/kontrol eden topluluk. İsim
fiyatın yapısı
fiyatın yapısı (bir ürünün ayrıntılı fiyatları ve iskontolar
mülkiyet teşekkülü
ücret yapısı
ücretin yüzdeler olarak oluşturulması
maaşın yapısı
yerleşmenin yapısı
ortaklık yapısı İsim, İşletme
toplumsal yapım.
tekelci bir yapıyı bozmak Fiil
personel yapısı
devletin yapısı
vergi sistemi
yapısı
vergi sisteminin yapısı
sendikanın yapısı
dikey yapı
körelmiş yapı (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
(bir tür enflasyondur ; bir üretici ücretleri artırmaya zorlanıyorsa , ücret masraflarını karşılamak
için ürününün fiyatını da artırmalıdır ; bu da ye
ücret yapısı
iş dökümü yapısı Bilgi Teknolojileri
yapı İsim, İmar Hukuku
yapısal plan
bir cümlenin yapısı
tarımın yapısı
bir teşkilatın yapısı
işletmenin yapısı
masrafların yapısı
dağıtımın yapısı
faiz hadlerinin yapısı
nüfusun yapısı
toplumun yapısı
ticaretin yapısı
sendikanın yapısı
(Br) yapısal plan
birşeyi birşey temelinde düzenlemek Fiil
birşeyi birşey halinde düzenlemek Fiil
birşeyi birşeye göre şekillendirmek Fiil
birşeyi birşeye göre düzenlemek Fiil
birşeyi birşeye göre biçimlendirmek Fiil
sermaye oranı
sermaye yapısı oranı
bina ve içindekiler sigortası İsim
toplumun bütün yapısını değiştirmek Fiil
iş kırılım yapısı İsim, İşletme