surrender value

  1. sigorta poliçesi iptal edildiği takirde poliçe sahibine verilecek para miktarı
  2. geri satınalma değeri (vadesinden önce sigortasını bitirmek isteyen sigortalıya sigorta şirketinin ödeyeceği para tutarı
nakdi tazminat
(hayat sigortası) sözleşmeden feragat eden sigortalının sigortadan aldığı para miktarı
bir şeyin nakit olarak kıymeti
iştira değeri
bir sözleşmenin feshinde ödenecek nakdi tazminat
(hayat sigortası) efektif değer
sermaye değeri