1. Zarf binaenaleyh
  2. Zarf ohalde, öyle ise, binaenaleyh, bu sebepten, bu yüzden, bundan dolayı, binnetice, bunun için, bunun sonucunda.

    I think, therefore I am: Düşünüyorum, ohalde varım.
Gereği düşünüldü: İsim, Hukuk