without excuse

mazereti olmadan mevcut bulunmamak Fiil
mazeretsiz bir yerde bulunmamak Fiil
bir yerde mazeretsiz olarak bulunmamak Fiil
bir yerde mazeret siz olarak bulunmamak Fiil