1. Geçişsiz Fiil uy(uş)mamak, anlaş(a)mamak, farklı olmak, birbirini tutmamak, ihtilâf halinde olmak, ayrı/zıt fikirde
    olmak, aynı fikirde olmamak.
    I disagree: Ben bu fikirde değilim.
    I disagree with him about/over/as to what we ought to do. These two reports of the accident disagree.
  2. Geçişsiz Fiil bozuşmak, tartışmak, atışmak, münakaşa etmek.
    Bill and I often disagree, but we're good friends.