1. yasal, yasalara/kanunlara uygun, kanunî, meşru.
  legal remedy: yasal yollar, kanun yolları.
  Such acts are not legal.
 2. türel, tüzel, huhuk+, hukukî, adlî.
  the legal profession: hukuk mesleği, hukukçuluk.
  legal
  knowledge: hukuk bilgisi.
  take legal advice: hukukî konuyu danışmak.
 3. yasal olarak danınan, meşru, kanunî.
  the legal owner: yasal sahip.
 4. caiz, kanuna göre, kanuna dayanan.
 5. hukuk ve hukukçulara özgü.
  a legal mind: hukukçu zihniyeti/kafası/düşünüşü.
 6. (a) yasal hak, (b) yasal yüküm, kanunî mükellefiyet.
 7. resmî ilân/duyuru.
 8. legals: bono, banka vb. tarafından yasalara uyarak çıkarılan kıymetli evrak.
kanuni yükümlülüklerden kaçmak Fiil
kanuni haklarından faydalanmak Fiil
kanun harici
kanuni fiil
hukukî tasarruf İsim, Hukuk
yasal işlem
takibat
kanuni evlat edinme
hukuki görüş
hukuk danışmanı İsim, Hukuk
hukuk müşaviri
hukuk danışmanı İsim, Hukuk
hukuki işler İsim
müdafaa
kanuni gerekçeler İsim
kanuni savunma
yasal düzenleme, hukuki düzenleme
kanuni devir ve temlik
kanuni yetki
kanun makamı
adliyeci
(sigorta) hasarın doğru tespiti
kanuni gerekçe
kanuni dayanak
hukuki ihtilâf
kanuni menfaatler
kanuni kazanç
kanuni ehliyet
hukuki ehliyet
kanuni öz sermaye
hukuk mesleği
hukuki dava
mahkeme masrafları İsim
(Br) avukatlık ücreti
kanuni talep
kanuni hak
kanuni tazminat
hukuki yorum
hukuki netice
kanuni şart
kanuni sonuçlar İsim
hukuki yazışmalar
mahkeme masrafları İsim
mahkeme masrafları İsim
adli masraflar İsim
(Br) mahkeme masrafları İsim
hukuk müşaviri
(boşanma davası) kocanın karısına karşı
kanuni para
kanunen atanan vasi
örf ve adet hukuku
(US) örf ve âdet hukuku
duruşma günü
duruşma günü
hukuki karar
adli karar
kanuni savunma
bir kimsenin yakınları İsim
kanuni ehliyetsizlik
kanuni dezavantaj
kanuni vesika
kanuni ikametgah İsim, Hukuk
kanuni ikametgâh
kanuni görev
kanuni yükümlülük
hukuki netice
fiziksel varlığı bulunmayıp kanun tarafından şahsiyet izafe olunan şahıs
hükmi şahsiyet, tüzel kişi
avukatlık ahlakı
avukatlık ahlakı
kanunen geçerli delil
kanunen tayin ve tasrih olunan deliller
kanuni mazeret sebebi
beklenen kanuni hak
beklenmek en kanuni hak
mahkeme giderleri İsim
kanuni eksper
hukuk müşaviri
kanuni deyim
geçersizliğini beyan etme
kanuniyet
kanuni geçerlilik
kanuni şekil
adli muamele
kanuni formaliteler İsim
kanuni formalite
kanuni çerçeve
kanun çerçevesi
kanunu suiistimal etme
kanuni neden
gerekçe
kanuni hamil
başkasına zarar veren kanunsuz hareket
temyiz kudreti olmama
akıl hastalığı nedeniyle hukuki ehliyetsizlik
hukuki müessese
kanuni belge
yasal faiz İsim, Hukuk
kanuni faiz İsim, Hukuk
adli müdahale
kanuni düzensizlik
hukuki mesele
(vasiyetname) füru
kanun bilgisi
hukuk dili
kanuni sorumluluk
hesap uzmanlarının kanuni sorumluluğu
(banknot ihracı) karşılıksız para basma sınırı
hukuk literatürü
yasadaki boşluk Hukuk
yasal boşluk Hukuk
sözle veya yayım yoluyla hakaret suçlarında tahkir kasıt ve niyetine ilişkin kanuni karine
kanuni evlilik
kanuni tedbirler yasal önlemler İsim
kanuni tedbirler İsim
kanuni azınlık İsim
kanuni ipotek
(Br) kanuni ipotek
ad ve soyad
kanunun müsbet bir emrine uymama
kanuni ilan
yasal yükümlülük
hukuki veya kanuni yükümlülük
kanuni suç
adli subay
kanunen elinde bulunduran kişi
kanuni mal sahibi
kanuni mülkiyet
hukuk dili
hükmi şahıs
hükmi şahsiyet İsim, Hukuk
hukuki deyim
hukuki durum İsim, Hukuk
kanuni zilyet
kanuni malik
kanuni karine
hukuk kuralı İsim, Hukuk
kanuni ilke
kanuni usul
kanuni takibat
yasal işlem
kanuni kovuşturma
mahkeme usulü
kanuni ahkâm
kanuni hükümler İsim
hukuk eğitimi
(Br) gümrük rıhtımı
kanun meselesi
(faiz) kanuni oran
kanunen geçerli tarife
adli yardım
hukuk yolu İsim, Hukuk
yasal hak İsim, Hukuk
kanuni kira ücreti
kanuni temsilcilik
kanuni temsilci
kanuni şart
kanuni ikametgâh
hukuki sorumluluk
kanuni hak
hukuki kural
aile birliğinin bozulması
saklı pay
hukuki durum İsim, Hukuk
kanuni standart
dava ehliyeti İsim, Hukuk
tüzel kişi
hukuki statü
kanuni grev
hukuk mücadelesi İsim, Hukuk
hukuki mücadele İsim, Hukuk
kanun nedeniyle alacaklı veya borçlu sıfatıyla başkasının yerine kaim olma
kanuni mirasçı
kanuni sistem
kanuni süre
hukuki dayanak İsim, Hukuk
hukuk eğitimi
kanuni muamele
hukuki muamele
hukuki görüş
hukuki görüş açısı
kanuni oy verme hakkı olan
kanun konuları yazarı
hukuki makale

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Yasaya uyan, ... olmayan, yasal