1. (belirli/elverişli bir) an/zaman/hal/durum.
  On that occasion I was not at home: O zaman ben evde
  değildim.
  They met on three occasions: Üç defa buluştular.
 2. vesile, (önemli) vak'a, münasebet.
  I want to take this occasion to thank you: Bu vesile ile sana
  teşekkür ederim.
  On the occasion of his marriage: Düğünü münasebetiyle/vesilesiyle.
 3. fırsat, elverişli durum.
  I'll do it on the first possible occasion: İlk fırsatta bu işi yaparım.
 4. sebep.
  There was no occasion for such behavior: Böyle bir davranışa sebep yoktu.
  You have no
  occasion to complaint: Şikâyet etmene sebep yok.
 5. sebep/vesile olmak, fırsat/imkân vermek, yol açmak.
  Your behavior occasioned (us) a lot of trouble:
  Senin tutumun başımıza bir hayli dert açtı.