1. bir şey, herhangi bir şey/nesne, zerre.
  for aught = ought I know: bildiğim kadarı.
  If you have
  aught = ought to say: Bir diyeceğin(iz) varsa.
  Has he done aught = ought to help you? Sana zerre kadar yardımı dokundu mu?
 2. hiç, hiçbir şey, hiçbir şekilde/veçhile.
  For aught = ought I care: Bana ne?/Umurumda değil./Vız
  gelir tırıs gider.
  I'm glad I haven't seen him for years. He might be dead for I aught = ought care: Onu yılarca görmediğime memnunun. Ölse bile umurumda değil.
  I have not found aught = ought in his pocket: Cebinde bir şey bulamadım.
 3. sıfır.
 4. yardımcı fiil olarak: (a)“ -melidir, -malıdır, … zorundadır” (Görev, vecibe, manevî mecburiyet bildirir).

  Every citizen ought to help: Her vatandaş yardım etmelidir.
  I ought to go: Gitmeliyim, gitmem gerekir.
  You ought to know better: Bu hareketin fena olduğunu bilmeniz gerekir.
  to behave as one ought: gerektiği gibi davranmak. (b) -“melidir, … gerekir/lâzımgelir, lüzumludur, zaruridir” (adalet, doğruluk vb. ifade eder).
  He ought to be punished: Cezalandırılmalıdır.
  It ought not to be allowed: Buna izin verilmemelidir. (c) “şayanı arzudur, beklenir, uygun olur” (arzu edilen/beklenen bir şeyi bildirir).
  You ought to read this book: Bu kitabı herhalde okumalısınız. (d) “galiba … dır, olmalı, herhalde, mutlaka. (olasılık, mantıkî/doğal sonuç vb. bildirir).
  He ought to have got there by now: Şimdiye kadar oraya varmış olmalı.
  That ought to be very enjoyable: Bu mutlaka çok zevkli bir şeydir.
 5. görev, vecibe, vazife, mecburiyet.
 6. herhangi bir şey/nesne.
 7. sıfır, hiç.
kaldırılması gereken birçok kötü gelenek ve kanun var
kendinden utanmalısın
akılın neredeydi ?