1. Fiil, Tekstil Sanayii ütülemek
 2. Fiil basınç yapmak, tazyik etmek.
 3. Fiil basmak.
  press the button to ring the bell.
 4. Fiil sık(ıştır)mak.
  The shoe is pressing my toe. He pressed a coin into the little boy's hand.
 5. Fiil sıkıp suyunu/yağını çıkarmak.
  to press grapes.
 6. Fiil baskı yapmak, zorlamak.
 7. Fiil sıkıca sarılmak, kucaklamak.
 8. Fiil ütüle(n)mek, (basarak) düzeltmek.
  press the clothes with an iron. This dress presses easily.
 9. Fiil (canını) sıkmak, sıkıntı/üzüntü vermek, bunaltmak, taciz etmek.
  He was pressed by circumstances.
 10. Fiil zorlamak, üstüne düşmek, mecbur etmek.
  They pressed me for an answer: Beni cevap vermeye zorladılar.

  Don't press your luck: Şansına güvenme, işi şansa bırakma.
 11. Fiil ısrar etmek, üzerinde ısrarla durmak.
  Because it was so stormy, we pressed our guests to stay all night.
 12. Fiil ısrarla öne sürmek/iddia etmek.
 13. Fiil acele et(tir)mek, iki ayağını bir pabuca sokmak.
  press forward = press on : ivmek, acele etmek,
  hızla ilerlemek/devam etmek, yılmadan/cesaretle ilerlemek.
  Let's press on with our work.
  Time is pressing: Vakit dar.
  be pressed for time: sıkışmak, vakti dar olmak.
 14. Fiil (davayı vb.) kovuşturmak.
 15. Fiil kalabalıklaş(tır)mak.
 16. Fiil canını sıkmak, baskı yapmak, zulmetmek.
 17. Fiil zorla askerliğe (özellikle bahriyeye) almak.
 18. Fiil (bir işi yapmaya) mecbur etmek/zorlamak.
  press into service: el koymak, zorla kullanmak.
  French
  taxis were pressed into service as troop transports.
 19. Fiil (ite kaka/zorla) yol açmak.
  He pressed his way through the crowd.
 20. Fiil üşüşmek, etrafını sarmak, sıkıştırmak.
  So many people pressed round the famous actress that she couldn't get to her car.
 21. İsim basın, matbuat.
  press agent: basın sözcüsü.
  press association: basın kurumu.
  press-
  attaché: basın ataşesi.
  press- baron: = press lord
  hkr. basın kralı.
  press-card: basın kartı.
  press conference: basın toplantısı.
  press release = news release = release: basın bildirisi.
  freedom of press: basın özgürlüğü.
  the yellow press: tahrikçi/istismarcı basın, günlük olayları abartmalı ve hissî bir şekilde yayınlayan gazeteler.
 22. İsim basılmış şeyler (özellikle gazeteler), matbua.
  press clipping: kupür.
  correct the press:
  baskı yanlışlarını düzeltmek.
 23. İsim basın mensupları.
  The minister invited the press to a meeting to explain his activities.
  press
  box: basın mensuplarına ayrılan yer.
  press gallery: basın locası.
 24. İsim gazete yazısı, (basında çıkan) yorum.
  The play received a good press .
 25. İsim basımevi, matbaa.
  press proof: son prova, makina provası.
  in press: basılmakta.
  off
  the press: baskıdan çıkmış.
 26. İsim (a) matbaa makinası, (b) (bkz: cylinder press ) ), (bkz: (c) (bkz: rotary press ).
 27. İsim basım tekniği, matbaacılık.
 28. İsim baskı tezgâhı.
 29. İsim cendere, pres, mengene.
  oil press: yağhane.
 30. İsim basınç, baskı, tazyik.
 31. İsim sıkış(tır)ma, it(il)me, zorla(n)ma, tazyik etme/edilme.
  The press of modern modern life: zamanın gerektirdikleri.
 32. İsim kalabalık, yığın, yığılma.
 33. İsim ütüle(n)me, kalıp.
  His suit was out of press: Elbisesi yeni ütülenmişti.
  hat press: şapka kalıbı.
 34. İsim acele, telâş, ivedilik, müstaceliyet, sıkışıklık.
 35. İsim (elbise, kitap, broşur vb. için) dolap, sehpa.
 36. İsim (askerliğe, özellikle bahriyeye) zorla alma.
kalabalıkta zorla ilerlemek Fiil
faydası peşinde olmak Fiil
fikrini başkasına kabul ettirmeye çalışmak Fiil
kendi görüşünü zorla kabul ettirmek Fiil
görüş açısı üzerinde ısrar etmek Fiil
sevgisini belirtmek Fiil
basını kendi siyasal fikirlerinin aracı olarak kullanmak Fiil
kötü basın
balya markacısı
bisküvi hamur presi İsim, Gıda ve Mutfak
kalp para basma makinesi
iş hayatıyla ilgili basın
mesleki yayın
elbise ütüsü
giysi ütüsü
sikke presi
(Br) Avrupa basını
rüşvet yiyen basın
satın alınan basın
günlük basın
matkap makinesi. İsim
drop forge
ekonomi basını
cylinder press İsim
acele baskı
yabancı basın
sahte para basma presi
hür/serbest basın. İsim
sarımsak ezici İsim, Gıda ve Mutfak
su cenderesi, hidrolik pres.
pres İsim, Tekstil Sanayii
para yiyen basın
sendika basını İsim
yerel basın
el presi
rotatif makinesi
para basma presi
milli basın
gazete basını
gazete basımı
kâğıt para basma evi
muhalif basın
paketleme presi
balya markacısı
bulvar basını
ütüsü bozulmaz, ütü istemez.
zımba presi, delik presi: basınçla veya vurarak, malzemeye şekil veren pres makinesi. İsim
bölgesel basın
para ile satın alınmış basın
sağ basın
sağcı basın
hadde tezgâhı
rotatif (matbaa).
kabartma baskı
devlet basımevi
teknik basın
matbuat
yeraltı basını
basım ve yayın masraflarını yazarların ödediği yayınevi.
su cenderesi
su presi
=
wine presser: üzüm cenderesi.
dünya basını
sansasyon basını
(US) bulvar basını
basın reklamcılığı
basın ajansı
basın bürosu İsim
(tiyatro , US) tanıtma müdürü
basın sözcüsü
basın ajansı
basın ilan bildirisi
basın arşivi
basın anlaşması
basın kurumu
basın kanunu
brake ile ayni anlama gelir. pres makinesi: levha halindeki madenlere istenilen şekli veren makine.
basın toplantısı İsim
basın bürosu İsim
danışma bürosu İsim
tuşlu (tuşlu telefon gibi
basın kampanyası İsim
basın kartı
basın sansürü
basın merkezi
basın sözleşmesi
(US) gazete ya da dergi kupürü
basının yorumu
basın yorumu
basın haberleri İsim
gazete haberi
basın toplantısı
seçkin gazeteci grubu
basın polemiği
basına gidecek metin
baskıya gidecek metin
düzeltmen
musahhih
basın muhabiri
gazete muhabiri
basın kurulu
basın müşaviri
gazeteci kartı
(Br) basın kupürü
basın kupürü
baskı tarihi
basın dairesi
çarpıtılmış basın haberleri İsim
basın hatası İsim
tutucu basın
basına ayrılan tribün
basın locası
bahriyeye zorla asker toplama bölüğü.
basın rehberi
gazete makalesi
gazete haberi
gazeteci yolculuğu
basma düğme
basın kanunu
gazeteciler listesi
gazete kralı
basın malzemesi
basın mensubu
basın haberi
kaparo
pey akçesi
basın haberi
basın bürosu İsim
basın irtibat memuru
emmek Fiil
basın fotoğrafçılığı
basın fotoğrafçısı
basına az önceden gösterilen tanıtma filmi
basına önceden gösterilen tanıtma filmi
son prova
makine provası İsim
gazete sahibi
basın reklamı ve propogandası İsim
basın reklamı ve propagandası (tanıtım bedava yapıldığında propaganda niteliği kazanır
basın soruşturması
basından alıntılar İsim
basın üyelerine verilen davet
basın mensuplarına verilen davet
basın ilişkileri İsim
basın temsilcisi
baskıya gidecek nüsha
baskı tezgâhlarının bulunduğu yer
gazete binasında baskı tezgâhlarının bulunduğu yer
tiraj (bir gazete ya da basılı bir şeyin toplam nüsha sayısı
basın ataşesi
(US) basın sözcüsü
basın servisi
pres atölyesi İsim
preshane İsim
basın üyelerine yapılan gösteri
basın bülteni İsim, Medya ve Yayıncılık
basın açıklaması İsim, Medya ve Yayıncılık
çıtçıt
fermejüp
basın kodamanı
şınav
(Br) puşap