albacore fish

  1. Noun, Animal Species ton balığı
  2. Noun, Animal Species uzunkanat ton
  3. Noun, Animal Species ak orkinos