entry

 1. Noun girme, giriş.
  Germany's entry to the war.
 2. Noun giriş (kapısı), kapı, methal.
  entry-phone: (apartmanlarda) dairelere bağlı giriş telefonu.
  Leave
  the boxes at the entry and we'll carry them up.
 3. Noun giriş hakkı/yetkisi/izni/müsaadesi.
  no entry: girilmez, giriş yasaktır.
 4. Noun yazılım, kayıt, tescil.
  entry-form: kayıt varakası.
 5. Noun yazılan/kaydedilen şey/kimse.
 6. Noun yarışmacı, müsabık.
 7. Noun, Law tesellüm, malı teslim alma, sahip olarak mülke girme/ayak basma.
 8. Noun geminin manifestosunu verip gümrüğe giriş kaydı yaptırma.
 9. Noun
  entry card ile ayni anlama gelir. (briçte) kazanç/üstünlük sağlayan kart.
giriş-çıkış Noun
bir yere zorla girmek Verb
yasadışı giriş Noun, International Law
(tiyatroda) sahneye girmek Verb
sahneye girmek Verb
yaya girişi Noun, Transport
araç girişi Noun, Transport
açılış açılma kaydı
yemin yerine kaim olmak üzere verilen kati ve sarih ifade
çift girişli muhasebe sistemi
muzaaf defter tutma
muhasebe kaydı Noun, Accounting
fiilî giriş
fiili giriş
yazarın notu
denkleştirme kaydı
giriş engelleri (rakiplerin belirli bir piyasaya girmelerini engelleyen etmenler
bunun dışında yeterli bir kayıt için gerekli bilgileri içermeyen ya da belgelerle desteklenmeyen kayıt
kör giriş
yalnız borç ve alacaklı tutarını gösteren
kayıtlardaki bir yanlışlığı düzeltmek gibi amaçlarla yapılan muhasebe kaydı ayarlaması
kapatma kaydının yapıldığı defter
defter kaydı
muhasebe kaydı Noun, Accounting
ilk giriş kayıtlarının yapılmasına yardımcı olan defterler Noun
bir muhasebe kaydını silmek Verb
kaptanın gümrük beyannamesi
kasa defter kaydı
kasa defteri kaydı Noun, Accounting
parola kaydı
bir kalemin varlığını saptamak Verb
bir kaydı kontrol etmek Verb
defter kapatma kaydı
kapanış kaydı Noun, Accounting
yansıtma kaydı Noun, Accounting
yansıtma fişi Noun, Accounting
bileşik kayıt ydı
bileşik kayıt
birleşik kayıtlar (birden çok işlemi içeren kayıt
bileşik kayıt
bileşik muhasebe kaydı
bileşik kayıt ydı
daha önceki bir kaydı silen kayıt
(Br) ters kayıt
düzeltme kaydı
tekabül eden kayıt
(büyük defterde) mütekabil kayıt
ters kayıt
daha önceki bir kaydı silen kayıt
daha önceki bir kaydı silen kayıt ydı
ters kayıt ydı
yanlış muhasebe kaydı
alacak kaydı
muhasebe kaydının ters kayıt ile iptali
kaydın ters kayıt ile iptali
gümrük deklarasyonu
gümrük girişi
veri girişi Noun, Information Technology
borç kaydı (bir hesabın borç tarafına düşülen kayıt
borç kaydı
sözlük kaydı
sözlük maddesi Noun
çift kayıt (usulü).
single entry: tek kayıt.
hatalı kayıt
yanlış kayıt ydı
yanlış kayıt
sahte muhasebe kaydı
hatalı kayıt ydı
hatalı kayıt
büyük defter
büyük defterdeki nihai kayıt
defter-i kebirdeki nihai kayıt
hileli giriş kaydı
hatalı kayıt
(gümrük) gümrüksüz giriş
serbest giriş çıkış
vur-kaç girişi Noun, Competition Law
bir memlekete kanun dışı giriş
yevmiye defteri kaydı
yevmiye kaydı Noun, Accounting
tazminat kaydı
ana madde Noun
yanlış bir muhasebe kaydı düşme
pazara giriş Noun, Competition Law
giriş yoktur
giriş yasak
girilmez
geçilmez
mahsup fişi Noun, Accounting
kontra muhasebe kaydı
açılış kaydı
orijinal kayıt ydı
orijinal (asıl) kayıt
gerçek kayıtlar
defterlere geçirilen düzgün işlemler ve bilgiler
gümrük girişinden geçmek Verb
periyodik kayıt
periyodik kayıt ydı
sonradan hesaba geçirme
sonradan ödenen gümrük vergisi
rüçhan hakkı kayıt ydıı
rüçhan hakkı kaydı
ilk gümrük girişi
ilk gümrük girişi (gümrüğe tabi ithal malının bir ülkeye ilk girişinde yapılan ilk gümrük kaydı
yevmiye defteri
günlük defter
gümrüğe tabi mallar için gümrüğe verilen belgede belirtilen malların ödenmiş gümrük resmi kaydını içeren form
bir muhasebe kalemini dengelemek Verb
yevmiye defteri
nakit girdiler ve çıktıların kayıt ydıları Noun
düzeltici muhasebe kaydı
kırmızı mürekkeple yazılan muhasebe kaydı
uzaktan iş girişi Information Technology
ters kayıt
bir muhasebe kaydının ters kayıtla iptali
(bankacılık , Br) geçici olarak yazılma
(gümrük) eksik bildirme
eksik deklare etme
basit defter tutma usulü, ana deftere bir kere keydetme.
single-entry,
s. tek-kayıtlı. Noun
söz konusu madde
sonradan yapılan kayıt
sonradan yapılan kayıt ydı
sonradan yapılan muhasebe kaydı
ek muhasebe kaydı
ek kayıt ydı
izinsiz içeri girme
geçici muhasebe kaydı
şüpheli geçiş Noun
giriş hakkı
transfer kaydı
münakale kaydı
geçiş bildirisi
müsaadesiz giriş
kanuna aykırı giriş
bir gayri menkule hile ve başka haksız bir şekilde girme
sözlükte açıklanan sözcük.
antrepoya giriş bildirisi
antrepo girişi
gümrük girişi
yanlış kayıt
yanlış kayıt ydı
giriş yaşı
giriş engeli Noun, Competition Law
bilgisayarın girdi (input) sırasından bir giriş veya bilgi biriminin yerleştirildiği bellek parçasıdır
gümrük teminatı
kayıt defteri
entry ile ayni anlama gelir. (briçte) kazanç/üstünlük sağlayan kart.
kayıt memuru
giriş koşulları Noun
giriş maliyeti Noun, Competition Law
giriş tarihi
giriş kapısı
giriş ücreti
antrepoya giriş deklarasyonu formu
dilekçe formu
bekleme salonu
giriş komutları Noun
kara kuvvetlerine giriş
giriş komutları Noun
ithal edilecek mallar için gümrüğe verilen giriş deklare formu
ithal edilecek mallar için gümrüğe verilen giriş deklarasyonu formu
ilk iş
giriş klavyesi
giriş klavyesi
yarışmaya girenlerin listesi
giriş parası
ayın başı
ihraç edilecek mallar için gümrüğe verilen çıkış deklare formu
giriş izni
giriş müsaadesi Noun
sınır kapısı
giriş noktası Noun, Information Technology
giriş tarihi
giriş fiyatı
bir ülkeye giriş için gerekli belgeler Noun
müşahedeye katılma konuşmaları Noun
giriş vergisi
giriş zamanı
giriş (zamanı) anı
giriş vizesi
kütüphaneye giriş parolası
çift yanlı işleme yöntemi
çift taraflı defter tutma
gümrüksüz giriş belgesi
gümrüğe giriş soru kâğıdı
tek girişli basit muhasebe sistemi
dönem kârının ve özsermayenin varlıklar ile borçların dönem başı ve dönem sonu durumlarının karşılaştırılması
ile hesaplandığı basit muhasebe sistemi
tek kayıt sistemi