follow a pattern

  1. Verb bir kalıba uymak
  2. Verb bir kalıba uygun olmak
  3. Verb bir şemaya uygun olmak
  4. Verb belirli bir şemayı takip etmek
  5. Verb belirli bir şemaya uymak
  6. Verb belirli bir düzene uygun olmak
  7. Verb belirli bir düzene uymak
  8. Verb belirli bir düzeni takip etmek