go for one's (on) holiday

  1. Verb izne gitmek
  2. Verb izin zni ne gitmek