overrule

  1. Transitive Verb (iddia, talep vb.) çürütmek, cerhetmek, reddetmek, hükümsüz/geçersiz kılmak.
  2. Transitive Verb (kararını) iptal etmek, aleyhinde karar vermek.
    The president overruled my plan.
  3. Transitive Verb (başkasının fikrini/kararını) etkilemek, etkileyerek değiştirmek.
  4. Transitive Verb hükmünü/sözünü geçirmek, etkili olmak, tesir altında bırakmak.
(US) kendi kararlarından caymak Verb
bir hak talebini reddetmek Verb
kararı bozmak Verb
bir kararı bozmak Verb
bir alt mahkemenin kararıni bozmak Verb
bir alt mahkemenin kararını bozmak Verb
aşağı derecedeki bir mahkemenin kararını bozmak Verb
bir dava dilekçesini reddetmek Verb
bir emsali kabul etmemek Verb
emsal kararına uymamak Verb
önceki bir kararı iptal etmek Verb
bir teklifi geri çevirmek Verb
bir teklifi başarısızlığa uğratmak Verb
bir teklifi reddetmek Verb
bir başvuruyu geri çevirmek Verb
bir iddiayı reddetmek Verb
itirazı reddetmek Verb
bir itirazı reddetmek Verb
bir yükümlülüğü reddetmek Verb
itirazları reddetmek Verb
birinin kararını iptal etmek Verb