1. Geçişli Fiil (iddia, talep vb.) çürütmek, cerhetmek, reddetmek, hükümsüz/geçersiz kılmak.
  2. Geçişli Fiil (kararını) iptal etmek, aleyhinde karar vermek.
    The president overruled my plan.
  3. Geçişli Fiil (başkasının fikrini/kararını) etkilemek, etkileyerek değiştirmek.
  4. Geçişli Fiil hükmünü/sözünü geçirmek, etkili olmak, tesir altında bırakmak.
(US) kendi kararlarından caymak Fiil
bir hak talebini reddetmek Fiil
kararı bozmak Fiil
bir kararı bozmak Fiil
bir alt mahkemenin kararıni bozmak Fiil
bir alt mahkemenin kararını bozmak Fiil
aşağı derecedeki bir mahkemenin kararını bozmak Fiil
bir dava dilekçesini reddetmek Fiil
bir emsali kabul etmemek Fiil
emsal kararına uymamak Fiil
önceki bir kararı iptal etmek Fiil
bir teklifi geri çevirmek Fiil
bir teklifi başarısızlığa uğratmak Fiil
bir teklifi reddetmek Fiil
bir başvuruyu geri çevirmek Fiil
bir iddiayı reddetmek Fiil
itirazı reddetmek Fiil
bir itirazı reddetmek Fiil
bir yükümlülüğü reddetmek Fiil
itirazları reddetmek Fiil
birinin kararını iptal etmek Fiil