ownership

  1. Noun, Civil Law mülkiyet
  2. Noun iyelik, sahiplik, mülkiyet.
asıl sahip, nihai faydalanıcı Noun, Banking
çalışanlara pay edindirme programı Noun, Management
gerçek hak sahibi Noun, Law
mülkiyet hakkının devri Noun, Civil Law
mülkiyetin % 25'i
kendi rızası olmadan elinden alınamayacak bir şeyin mülkiyeti
mutlak mülkiyet
çıplak mülkiyet
yararlanma hakkı Noun, Law
iş sahipliği
mülkiyet vesikası Noun
mülkiyette değişiklik
müşterek mülkiyet
ortaklaşa iyelik, ortak/müşterek mülkiyet.
arazi üzerinde müşterek mülkiyet
ortak mülkiyet
bu durumda ortaklardan hiçbiri toprağın belirli bir kısmına sahip değildir
arazi ortak mülkiyeti
müşterek mülkiyet
paylı mülkiyet Noun, Civil Law
ortak mülkiyet
mülkiyetin bir kişinin veya sınırlı sayıdaki şirketlerin elinde toplanması
kat mülkiyeti Noun, Law
şirket mülkiyeti
şirketin malik durumunda olduğu durum
sahip olma maliyeti Accounting
(US) bir şirketin bir ya da daha çok gazete ve radyo ya da televizyon istasyonuna sahip olması
sermayelerin kartelleşmesi
mülkiyet senedi
mülkiyetin dağılımı
hisselerin mülkiyetinin dağılımı
iki sahibi olması
öz sermaye mülkiyeti
öz sermaye
yegâne mülkiyet
kat mülkiyeti Noun, Civil Law
yabancı payı Noun, Banking
tam mülkiyet
devlet mülkiyeti
oturduğu evin sahibi olma
ev sahibi olma Noun
kısıntılı mülkiyet hakkı
kısıtlı mülkiyet hakkı
mükellefiyetli mülkiyet
sınai mülkiyet
mülkiyet araştırması
müşterek mülkiyet
ortak mülkiyet
şirket
müşterek mülkiyet ya da tasarruf hakkı
elbirliği mülkiyeti Noun, Civil Law
toprak mülkiyeti
kanuni mülkiyet
çoğunluk mülkiyeti
motorlu taşıt mülkiyeti
hisse sahipliği
ortak mülkiyet
(US) hisse sahipliği
kısmi mülkiyet
mülkiyetine geçmek Verb
ipoteksiz mülkiyet
mükellefiyetsiz mülkiyet
mülkiyet karinesi Noun, Law
özel mülkiyet
mülkiyet belgesi
mülkiyetini kanıtlamak Verb
kamu mülkiyeti
mülkiyetin gayrı ayni haklar Noun, Law
farazi mülkiyet
mülkiyet kaydı
sınırlı mülkiyet
mülkiyet hakkı Noun, Law
gerçek hak sahipliği Noun, Law
mülkiyet rejimini düzenleyen kurallar Noun
mülkiyet rejimini belirleyen (düzenleyen) kurallar Noun
kıymetli kâğıt mülkiyeti
mülkiyetin değişmesi
(genel olarak toplumun adına) bir ülkenin bazı ya da tüm endüstrilerine hükümetin sahip olması
tek mülkiyet sahipliği
münhasır mülkiyet hakkı
mükellefiyetli mülkiyet
mülkiyetteki pay
devlet mülkiyeti
(US) devlet mülkiyeti
hisse senedi sahipliği
(US) hisse senedi sahipliği
hisse sahipliği
mülkiyetin devri
mülkiyetin deviri
mülkiyetin gayrı ayni hakların devri Law
devlet mülkiyetine terk etmek Verb
mükellefiyetsiz mülkiyet
mülkiyetin çok kişiye ait olması
öz sermaye
(US) sınai birlik
mülkiyet dağılımı
arazi üzerinde müşterek mülkiyet
(Br) mükellefiyetsiz mülkiyet
mükellefiyetsiz mülkiyet
arazi mülkiyeti
sermayedeki pay
hisse sahipliği
deniz hâkimiyeti
bir menkul satışında satış bedeli tamamıyla ödeninceye kadar mülkiyeti satıcıda bırakan sözleşme
temettü senetleri Noun
mülkiyet payı
mülkiyet yapısı Noun
bir şey üzerinde ortak mülkiyet sahibi olmak Verb
bir şirketin kime ait olduğunu araştırmak Verb
karma mülkiyet
üretim araçlarının özel mülkiyeti
üretim araçlarının özel mülkiyeti