right now

  1. (a) henüz, demin(cek), biraz önce.
    He left home just now. (b) hemen şimdi, derhal.
    I'll do it right now.
  2. hemen şimdi, derhal, şu anda.
    Stop that right now!