1. İsim, Hukuk fiil
 2. İsim eylemsellik
 3. İsim çalışma, faaliyet.
  The machine is not now in action: Makine şimdi çalışmıyor.
 4. İsim iş.
  to set in action: işe koyulmak.
  a man of action: iş adamı.
 5. İsim etki, tesir.
  the action of a drug: bir ilâcın etkisi.
 6. İsim eylem, fiil, davranış, amel.
  He is responsible for his actions.
 7. İsim, Fizyoloji (bir organın) çalışma(sı).
  the action of the heart: kalbin çalışması.
 8. İsim, Askerlik2 çarpışma, vuruşma, muharebe, askerî harekât.
  He was killed in action: Muharebede öldü.
 9. İsim, Askerlik2 savaş, harp.
  to send troops into action: askerî kıtaları savaşa göndermek.
  to put out of action:
  savaş dışı bırakmak.
 10. İsim olay.
  the scene of action: olay sahnesi.
  The action takes place in Europe: Olay Avrupada vukubuluyor.
 11. İsim, Hukuk dava, yasal işlem
 12. İsim aktör veya tiyatro oyuncusunun hareketleri.
 13. İsim, Tiyatro esas konu, hikâye.
 14. İsim (piyeste/hikâyede) olaylar dizisi.
 15. İsim, Güzel Sanatlar görünüşteki canlılık.
 16. İsim kumar (özellikle gizli olarak ve büyük paralarla oynanan).
  Where can I find some action: Nerede kumar oynayabilirim?
 17. İsim zamparalık.
  He is out looking for some action: Zamparalık yapmaya çıktı.
 18. İsim (kilisede) âyin, dinî merasim.
 19. İsim, Fizik etki, hareket halindeki bir cismin belirli bir zaman aralığındaki ortalama kinetik enerjisi ile zaman
  aralığının çarpımının 2 katı.
 20. İsim mekanizma, işleme tarzı.
davanın düşmesi İsim, Hukuk
davanın kabulü İsim, Hukuk
iptal davası İsim, Hukuk
sözünü eylemle desteklemek Fiil
düşünmeden içinden geldiği gibi davranmak Fiil
dava açmak Fiil, Hukuk
karşı dava İsim, Hukuk
tam yargı davası İsim, Hukuk
pompalı tüfek İsim, Askerlik
kefaretinıödemek Fiil
davanın nakli İsim, Hukuk
ölenin borçlarının ödenmesi için alacaklının yüksek mahkemede açtığı dava
davacının atalarının malik sıfatıyla zilyetliğindeki araziyi geri almak içi
(US) tröst aleyhtarı dava
keyfi hareket
davacının talebi karşılanıncaya veya mahkemece tahliye edilinceye kadar davalının ya kefil bulması ya
da hapse atılması için açılan dava
davalının serbest bırakılması için teminat vermesini gerektiren dava
alçakça hareket
soysuzluk
fren etkisi
frenleme etkisi
fren gücü
bir grup adına açılan dava
kolektif dava
taraf olmayan üçüncü şahısların yararına açılmış dava
taraflar arasındaki gerçek anlaşmazlığa dayanmayan
ortak hareket
birlikte hareket
toplu hareket
uyumlu eylem İsim, Rekabet Hukuku
birlikte hareket
birlikte dava
tespit taarruzu
akitten doğan dava
kurumsal işlem
şirket davası İsim
ıslah edici tedbir
düzeltici tedbir
düzeltici önlem
ıslah edici önlem
hareket tarzı
muamele
davranış
prosedür
mahkeme marifeti
kamu davası İsim, Ceza Hukuku
mütekabil dava
dava-yı mütekabile İsim, Hukuk
kurnazlık
(Br) borcunu ödemeyene karşı açılan dava
gecikmeli
geciktirme
geç hareketli
geç hareketli
oyalayıcı harekât
kasti fiil
diplomatik adım
inzibati tedbir
disiplin işlemi
takdire bağlı muamele
ayırımcı muamele
uzak etki
boşanma davası İsim, Medeni Hukuk
hem zilyetliğin hem de hakkını kaybeden davacının araziyi yeniden ele geçir
düşman hareketi
düşman harekâtı
ayartma yüzünden açılan tazminat davası İsim
akitten veya konusu hukuk kaidelerinden doğmayıp , adalet ve nasafet kaidel
kaçamaklı hareket
icrai faaliyet
sevk ve idarenin faaliyeti
yönetme etkinliği
gerçek bir anlaşmazlıkla ilgisi olmayan
tarafların hukuki bir konuda mahkeme kararını ve kanaatini almak için anlaşarak açtıkları dava
gerçek bir anlaşmazlıkla ilgisi olmayan
tarafların hukuki bir konuda mahkeme kararını ve kanaatini almak için anlaşarak açtıkları dava
(US) ipotekli borçlunun rehnini ipotekten kurtarma hakkını düşürme davası İsim
içinde bazı belli sözcüklerin kullanılması öngörülen dava
yersiz dava İsim, Hukuk
galvanik etki
hükümet önlemi
hükümet tedbiri
gerilla hareketi
kahramanca davranış
alacaklının borçlusu tarafından kendi üzerine ipotek edilen mülke haciz kon
hemen önlem alma
hemen harekete geçme
aykırı davranış, uygunsuz davranış
vurucu etki
atma tepkisi
çarpış karşılaması
işbaşında Zarf
düşüncesiz hareket
(reklamcılık) prestij için yapılan reklam
patent ihlali davası İsim
ani hareket
temsil yetkisi bulunan kimse tarafından kendisi için yapılan bir sözleşmeyl
değişik kişilerce ortaklaşa açılan veya izlenen dava
müşterek hareket
muhtelif şahıslar tarafından müştereken ikame veya takip olunan dava
ortak eylem
mahkeme usulü
prosedür
toprak davası İsim
hırsızlık davası İsim
takibat
hakaret davası İsim
konusu belli bir yerle ilgili ya da sabit bir yerde bulunan ve bakılması o yer mahkemesinin yetkisinde bulunan dava
konusu belirli bir yerle ilgili ya da sabit bir yerde bulunan ve bakılması
kitlesel hareket İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
karı-koca mallarına ait dava
alçakca davranış
alçakça davranış
askeri harekât İsim, Askerlik
davalının hem cezalandırılması hem de belli bir tazminata mahkûm edilmesi talep olunan dava
iradeli
iradi
aynı hakka ait olarak gereksiz yere birden çok dava açılması
faaliyete geçmeyi gerektirmek Fiil
şahsi ilişkilerle ilgili bir anlaşmazlıktan doğan dava
kişisel ilişkilere ya da taşınan eşyaya ait bir anlaşmazlıktan doğan dava
şahsi ilişkilere ya da menkul eşyaya ait bir anlaşmazlıktan doğan dava
(İskoçya) gayri menkulün istirdadı davası İsim
(US) usul ve nizama uygun dava
kanun davası İsim
zilyetlik davası İsim
(US) zilyetlik davası İsim
önceden planlanmış eylem
vasiyetname davası İsim
veraset davası İsim
doğru hareket
hile veya ayıp sebebiyle satış akdinin feshiyle ilgili dava
refleks
davacının kendi çıkarı için ve aynı zamanda kendi statüsünde bulunanların ç
davacının kendi menfaati için ve aynı zamanda kendi statüsünde bulunanların menfaati için açtığı dava
(hissedarlar) hissedar davası İsim
bir grup adına o gruba mensup birinin açtığı dava
misilleme hareketi
haklı dava
muharebeye katılmış olmak Fiil
bir şeye bakmak Fiil
bir şeyi sağlamaya çalışmak Fiil
otomatik
kendi başına var olan dava
hesap kapatma davası İsim
münferit dava
iftira davası İsim
kanuni önlemler
(US) hissedar davası İsim
öküzlük
ani hareket
münasebetsizlik
harekete geçmek Fiil
önlem almak Fiil
terorist eylemi
haksız fiil davası İsim
dava hakkı davalıyı gittiği yerde izleyen dava
şahsı izleyen dava
(US) konusu herhangi bir yerle ilgili olmayan
üniter eylem
akdin yerine getirilmemesinden doğan zarar ziyan davası İsim
akdin yerine getirilmesinden doğan zarar ziyan davası İsim
menü çubuğu Bilgi Teknolojileri
icra kurulu
yürütme kurulu
aksiyon filmi
bir gayrimenkul malikinin mülkü üzerindeki bir irtifak hakkının yokluğunun tespiti için açtığı dava
gayrimenkul malikinin , mülkü üzerindeki bir irtifak hakkının yokluğunun te
eylem potansiyeli İsim, Tıp
eylem programı
ağır çekim(sports)
eylem araştırması
belli bir teşkilat içindeki belli bir sorun üzerinde araştırma yapmak Fiil
çözüm yolu ve denetleme konusunda tavsiyelerde bulunmak ve bunun sonucu oluşacak politikaları ve prosedürleri
değerlendirmekten ibarettir