cancel a trade-mark

ticari marka sicilini iptal etmek Fiil
bir ticari markayı iptal etmek Fiil
bir ticari marka tescilini iptal etmek Fiil