1. İsim, Kimya bileşik
 2. bileşik, mürekkep.
 3. çok yönlü: iki veya daha fazla işi/görevi olan.
 4. Gramer bileşik (sözcük).
  compound sentence: bileşik tümce.
  compound word: bileşik sözcük.
  Biochemistry
  is a compound word.
 5. Zooloji birleşik, birleşmiş: birlikte yaşayan birçok organlardan/hayvanlardan oluşmuş.
  compound animal:
  birleşik hayvan, hidroid ve mercanlar gibi birçok bireylerin birleşmesinden oluşan hayvanlar.
  compound eye: petek göz.
 6. Müzik bileşik zaman+.
 7. Makine çok kademeli, iki genişleme odalı (türbin, motor).
  compound engine: çok kademeli motor.
 8. Kimya bileşik: kimyasal tepkimeler sonucu iki ya da daha çok öğeden oluşan ve bunlardan bağımsız fiziksel/kimyasal
  nitelikler gösteren özdek.
 9. karıştırmak, kat(ıştır)mak, birbirine katmak, birleştirmek.
  to compound various well-known drugs to form a new medicine.
 10. oluşturmak, vücuda getirmek, teşkil etmek, (parçaları/elemanları birleştirerek yapmak.
 11. uzlaş(tır)mak, anlaş(tır)mak, anlaşmaya var(dır)mak.
 12. suçu örtbas etmek, menfaat karşılığı suçluyu takipten vazgeçmek.
  to compound a felony.
 13. bileşik/mürekkep faiz ödemek.
  My bank compounds interest quarterly.
 14. şiddetlendirmek, katmerleştirmek, artırmak, çoğaltmak.
  The misery of his loneliness was now compounded by his poverty.
 15. Elektrik-Elektronik karmaşık bağlamak: bir doğru akım makinesinde ikaz sargısının bir kısmını armatür sargısına seri bağlamak.
 16. borç üzerinde alacaklı ile anlaşmak.
 17. İsim (Uzakdoğuda Avrupalılar için) etrafı duvarla çevrili, içinde evler, tıbbî tesisler vb. bulunan arazi.
 18. İsim (harp esirleri vb. için) etrafı çitlerle çevrili kapalı alan.
alacaklılarıyla anlaşmak Fiil
alacaklılarla konkordato yapmak Fiil
halojenlenmiş fenoller İsim, Kimya
aromatik bileşik Kimya
kimyasal bileşik İsim, Biyoloji
diyazo grubu: (a) bir hidrokarbon grubu ve başka bir atom veya atom grubu ile birleşmiş 2 valanslı -N=N-
grubu (benzen diyazo hidroksit C6H5N=NOH gibi); (b) bir hidrokarbon grubuna bağlı 2 valanslı =N-N grubu (diazometan CH2-N=N gibi).
fulminate 5 (b).
gaz karması
inorganik bileşik İsim, Kimya
metalik asitle birleşmiş oksijen içeren organik bileşik. İsim
ucaylı bileşik: ısıtıldığı veya suda eridiği zaman elektrik akımını geçiren bileşik (inorganik asit, baz, tuz vb.).
dörtlü amonyum tuzu, N atomu 4 organik gruba bağlı amonyum tuzları. Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılırlar.
borç konusunda uzlaşmayı kabul etme hakkı
uranyum bileşeni İsim, Kimya
uçucu organik bileşik İsim, Çevre ve Ekoloji
bir borcu yavaş yavaş ödemek Fiil
bir borçu yavaş yavaş ödemek Fiil
borcunu itfa etmek Fiil
karşılık mukabilinde suç takibinden vazgeçmek Fiil
bir suçluyla anlaşmak Fiil
suçluyu dava etmekten vazgeçmek Fiil
bileşik tutar
bileşik faizde baliğ
yıllık bileşik büyüme oranı İsim, Ekonomi
bileşik yıllık getiri
mükerrer tahkim
çatma
birleşik ödeme payı
belli aralıklarla yapılan değerlemelerde deklare edilenlere eklenen kâr payı
bileşik ödeme payı (sigorta meblağına dayanılarak hesaplanan ve belli aralarla yapılan değerlemelerde
beyan edilmiş olanlara eklenen kâr payı
bileşik ödeme payı (sigorta meblağına dayanılarak hesaplanan ve belli arala
sigorta meblağına göre hesaplanan
bileşik faizi hesaplama
bileşik faiz uygulanarak belirli bir süre sonunda belirli bir tutara ulaşan bir rakamın bugünkü değere indirgenmesi
bileşik faiz iskontosu İsim
Bileşik Belge Mimarisi Bilgi Teknolojileri
birleşik gümrük vergisi
bileşik gümrük resmi (ağırlık üzerinden alınan gümrük resmine değer üzerind
bileşik gümrük vergisi
bileşik gümrük resmi
ağırlık üzerinden alınan gümrük resmine değer üzerinden alınan bir resmin eklenmesiyle meydana gelen çifte vergi
cortisone İsim
kademeli makine
bileşik kayıt
bileşik muhasebe kaydı
bileşik kayıt ydı
hydrocortisone İsim
karma yem
hazır yemler
bileşik yemler
bileşik çiçek. İsim
bir vergiyi götürü olarak ödemek Fiil
götürü vergilendirmek Fiil
bileşik kesir. İsim
açık kırık: kırılan kemiğin ucunun deriden dışarı fırlaması hali.
open fracture ile ayni anlama gelir. İsim
açık kırık İsim, Tıp
bileşik kırık İsim, Tıp
(Br) su parasının kiraya dahil edilmediği kiracılar İsim
bileşik/mürekkep faiz. İsim
bileşik faiz esası
bileşik faiz amortisman yöntemi
bileşik faizi her üç ayda bir hesaplamak Fiil
bileşik faiz haddi
bileşik muhasebe kalemi
bileşik yevmiye maddeleri İsim
bileşik yevmiye kaydı İsim, Muhasebe
bir kimsenin üzerinden veya evinden bir şey çalmak suretiyle işlenen hırsızlık suçu
bileşik yaprak. İsim
üçlü ölçek: 3/8'in katları olan ölçek (6/8, 9/8, 12/8 gibi). İsim
bileşik mikroskop. İsim
genel poliçe
(US) götürü sigorta
çift prim
bileşik olasılık İsim
bileşik faiz haddi
birleşik tümce. İsim
birleşik tarife (ad valorem ve spesifik tarifelerin bir arada kullanıldığı vergi tarifesi
birleşik tarife
bileşik tarife
karma gümrük tarifesi
değere göre ve belirli tarifelerin birlikte kullanıldığı vergi tarifesi
compound meter İsim
bileşik sözcük