contravention

  1. İsim (yasa, tüzük, örf vb. ne) karşı koyma/gelme, muhalefet etme, bozma, ihlâl etme, hılâfına hareket etme.
bir hakkı çiğnemek Fiil
hilafında
kuralları çiğneyerek