1. Fiil girmek.
  to enter a room/a house. Let them enter.
 2. Fiil içine girmek, dahil olmak, nüfuz etmek.
 3. Fiil (askere, okula vb.) yazılmak, kaydolmak.
  He entered the armed forces when he was 18.
 4. Fiil (okula vb.) yazdırmak, kaydettirmek, sokmak.
  Parents enter their children in shool.
 5. Fiil
  enter on/upon: (a) başlamak, gir(iş)mek, hulûl etmek.
  We have entered upon a new phase in man's
  history. The new teacher entered upon his duties in the automn.
  enter upon one's 20th year: 20 yaşına basmak. (b) kanunen sahip olmak.
  When he was 18 he entered the large fortune that his father left him.
 6. Fiil sahneye çıkmak/girmek.
  Enter Romeo. Othello enters.
 7. Fiil delmek, işlemek.
  The bullet entered the bone.
 8. Fiil sokmak.
  to enter a wedge under the door.
 9. Fiil katılmak, girişmek, dahil olmak, iltihak etmek, üye olmak.
  to enter a contest. to enter into conversation with someone
 10. Fiil (yarışmaya vb.) sokmak, dahil etmek.
 11. Fiil intisap etmek.
  He entered the medical profession.
 12. Fiil nüfuz etmek.
  to enter the spirit of a novel.
 13. Fiil yazmak, kaydetmek, deftere/hesaba/kayda geçirmek.
  enter that to me: Bunu hesabıma yazınız.
 14. Fiil, Hukuk (a) tutanağa/zapta geçirmek, tutanak/zabıt tutmak, (b) (tasarruf etmek maksadıyla) bir mülke girmek,
  (c) kamu arazisinde hak iddia etmek, (d) gümrüğe mal beyannamesi vermek, (e) telif hakkı almak için gereken malûmatı vermek, (f) resmen müracaat etmek, başvurmak.
  to enter a complaint in court.
  to enter an action against someone: biri aleyhine dava açmak.
 15. Fiil (artırmaya/ihaleye vb.) girmek, teklif vermek.
 16. Fiil (gemi vb.) gümrüklenmek, gümrüğe girmek.
defterine kaydetmek Fiil
defterine kaydetmek Fiil
bir şeyin teminatını şahsen üstlenmek Fiil
mahkeme huzurunda davayı kabul etmek Fiil
adını kaydettirmek Fiil
adını kaydetmek Fiil
adıni kaydetmek Fiil
adını otelde kalanlar defterine yazmak Fiil
adını ziyaretçiler defterine yazmak Fiil
adını bir listeye yazmak Fiil
yaşamının yeni bir dönemine girmek Fiil
görevleri çerçevesi içine girmek Fiil
göreve başlamak Fiil
yürürlüğe girme İsim, Hukuk
yasadışı giriş İsim, Uluslararası Hukuk
ülkeye giriş yasağı İsim, Uluslararası Hukuk
geçirmek Fiil
basmak Fiil
işlemek Fiil
bir gayrimenkule tecavüz etmek Fiil
girmeye niyetli
tecavüz etmek Fiil
sapmak Fiil
sözleşme imzalamak Fiil
tartışmaya girmek Fiil
(gemi) yükünü deklare etmek Fiil
gemi yükünü deklare etmek Fiil
ilgili bir kimsenin ilgili makamlara
yetki çerçeveleri içindeki belirli işlemlerin kendisi dinleninceye kadar yapılmaması veya durdurulması için başvurması
(askerlik) bir şehre girmek Fiil
bir koleje girmek Fiil
bir koleje gitmek Fiil
bir şirkete girmek Fiil
bir ülkeye girmek Fiil
bir karar vermek Fiil
kararname çıkarmak Fiil
savunmasını hazırlamak Fiil
savunmasını hazırlamak Fiil
bir şirkete girmek Fiil
hastaneye başvurmak Fiil
hastaneye yatmak Fiil
bakanlığı üstlenmek Fiil
mahkemeye dilekçe vermek Fiil
bir itirazda (defide) bulunmak Fiil
bir mesleğe girmek Fiil
bir mülke el koymak Fiil
bir mülkü ele geçirmek Fiil
bir teklifte bulunmak Fiil
teklif sunmak Fiil
protesto çekmek Fiil
resmen protesto çekmek Fiil
odaya girmek Fiil
gemi limana girdiği zaman gümrüğe taşınan yükle ilgili bildiri vermek Fiil
bir derneğe girmek Fiil
derneğe girmek Fiil
bir dava açmak Fiil
trene binmek Fiil
tünele girmek Fiil
üniversiyete girmek Fiil
üniversiteye girmek Fiil
celpname çıkarmak Fiil
mahkeme huzuruna çıkmak Fiil
bir işe girmek Fiil
bir sipariş kaydetmek Fiil
bir siparişi kaydetmek Fiil
masraf yapmak Fiil
gümrüğe girmek Fiil
katılmak, iştirak etmek, yazılmak, yazdırmak, kaydettirmek.
enter for a race: bir yarışa katılmak.

enter a horse for a race: bir atı yarışa kaydettirmek.
Jo entered (himself) for the examination: Jo sınava katıldı.
yarışa bahis koymak Fiil
ödül için yarışmak Fiil
müsabakaya katılmak Fiil
bir sınava girmek Fiil
sınava girmek Fiil
gümrükte malları deklare etmek Fiil
gümrükte mal beyanında bulunmak Fiil
malları gümrükte deklare etmek Fiil
limana girmek Fiil
listeye kaydetmek Fiil
aslı gibidir olduğunu kaydetmek Fiil
birbirine mutabık olduğunu kaydetmek Fiil
deftere kaydetmek Fiil
faturaya kaydetmek Fiil
sicile kaydetmek Fiil
(a) incelemek, değinmek, dokunmak, temas etmek, nazarı itibara almak.
The book does not enter into
the issue of morality at all: Kitap, ahlâk sorununa hiç değinmiyor. (b) girişmek, ulaşmak, varmak.
enter into agreement: anlaşmaya varmak, sözleşme imzalamak. (c) katılmak, taraftar olmak, tarafını tutmak.
enter into someone's feelings: birisinin duygularına katılmak. (d) oluşturmak, bileşimine/terkibine girmek.
… akdetmek Fiil, Hukuk
pazarlığa girişmek Fiil
sözleşme akdetmek Fiil
koalisyona girmek Fiil
bir taahhüt altına girmek Fiil
sözleşme akdetmek Fiil
tartışmaya girmek Fiil
konuşmaya girişmek Fiil
konuşmaya girmek Fiil
bir sözleşme akdetmek Fiil
bir senet akdetmek Fiil
tartışmaya girişmek Fiil
kira sözleşmesi imzalamak Fiil
bir kira sözleşmesi akdetmek Fiil
ortaklığa girmek Fiil
kefil olmak Fiil
bir ticari işe girişmek Fiil
bir anlaşma imzalamak Fiil
bir ittifak yapmak Fiil
bir anlaşma imzalamak Fiil
bir taahhüte girmek Fiil
bir borca girmek Fiil
bir taahhüde girmek Fiil
çıraklığa başlamak Fiil
işe girmek Fiil
iş ilişkilerine girişmek Fiil
rekabete girişmek Fiil
birine mutabık olduğunu kaydetmek Fiil
istişareye girişmek Fiil
konuşmaya girişmek Fiil
yazışmaya başlamak Fiil
taahhütlere girmek Fiil
açıklamalara girişmek Fiil
yürürlüğe girmek Fiil
yatmak Fiil
uzun uzun açıklamalarda bulunmak Fiil
müzakerelere başlamak Fiil
müzakereye girişmek Fiil
binaya taşınmak Fiil
ayrıntılara girmek Fiil
parasal borca girmek Fiil
trafiğe çıkmak İsim, Ulaşım
büyük deftere geçirmek Fiil
kaptanın gümrüğe
gemisi limana girdiği zaman verdiği bildiri
(US) bir arazinin yeni sahibi olarak kendini tescil ettirmek Fiil
protokola kaydetmek Fiil
gemi limandan ayrılmadan önce gümrüğe taşınan yükle ilgili bilgi vermek Fiil
milletvekili olmak Fiil
politikaya girmek Fiil
politikaya atılmak Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
siyasete atılmak Fiil, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
binaya girmek Fiil
itirazda bulunmak Fiil
kamu hayatına girmek Fiil
ipoteği fek etmek Fiil
ipoteği fekketmek Fiil
birinin emrine girmek Fiil
eksik deklare etmek Fiil
gümrük beyannamesinde eksik değer bildirmek Fiil
dalmak Fiil
bir araziye girmek Fiil
ringe çıkmak Fiil
orduya yazılmak Fiil
gerdeğe girmek Fiil
şehir sınırlarına girmek Fiil
müsabakaya katılmak Fiil
diplomatik servise girmek Fiil
hariciyeye tayin olmak Fiil
(Br) parlamento üyesi olmak Fiil
hukukçu olmak Fiil
donanmaya katılmak Fiil
limana girmek Fiil
tutanağa geçirmek Fiil
kapılanmak Fiil
turist mevsimine girmek Fiil
üniversiteye girmek Fiil
savaşa girmek Fiil
yeni ülkelere ayak basmak Fiil
(muhasebe) kaydetmek Fiil
bir mevkie geçmek Fiil
bir kampanya başlatmak Fiil
bir mesleğe girmek Fiil
mal mülk tevarüs etmek Fiil
mirasa konmak Fiil
(US) mirasa konmak Fiil
bir mevkie geçmek Fiil
yeni görevler almak Fiil
yeni görevler üstlenmek Fiil
iktidara gelmek Fiil
ele geçirmek Fiil
mülkü zaptetmek Fiil
bir mülkü zaptetmek Fiil
sözleşme imzalamak Fiil
davalının mahkemenin kaza yetkisini tanıyıp duruşmaya çıkmak niyetinde olduğunu belirten yazıyı vermesi