exploitation

  1. İsim, Sosyoloji sömürü
  2. İsim işletme, ekonomik olarak yararlanma/faydalanma.
    The exploitation of newly discovered oil fields.
  3. İsim sömürme, istismar (etme).
  4. İsim reklamla tanıtma, satışı/sürümü artırma.
sömürü düzeni İsim, Sosyoloji
ticari sömürü
kanuna aykırı yararlanma
kötüye kullanma
sınai işletme
tekelci işletme
utanmaz sömürü
utanmaz sömürülme
patent işletme
yağmacı sömürü
işletme hakkı
amansız sömürülme
amansız sömürü
cinsel istismar İsim, Ceza Hukuku
ücret istismarı
aşırı derecede istismar
sömürüye dayalı sömürgecilik İsim, Sosyoloji
işletme sözleşmesi
işletme gideri
işletme giderleri İsim
işletme müdürlüğü
bir kömür ocağının işletilmesi
bir memleketin sömürülmesi
bir ülkenin sömürülmesi İsim
bir ruhsatın kullanılması
bir patent hakkının kullanılması
çocukların sömürülmesi
din tüccarlığı İsim, Din ve İnanç
işçilerin sömürülmesi
işletme hakları İsim
çocukların cinsel istismarı İsim, Ceza Hukuku
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk