fundamental

 1. temel, esas, ana, bellibaşlı, başlıca.
  fundamental principles: temel ilkeler.
  The fundamental
  cause of his success was his ability to work for long hours without tiring.
 2. temelden, kökten, esastan, baştanbaşa.
  a fundamental revision. a fundamental change of attitude.
 3. özgün, orijinal, özkaynaklı.
  a fundamental idea.
 4. Müzik (a) temel frekansta tireşen (tel), (b)
  fundamental note/fundamental tone ile ayni anlama gelir.
  temel ses, esas nota, birçok harmonikleri olan ses.
 5. çok önemli, gerekli, elzem, şart.
  Fresh air is fundamental to good health.
 6. (bir kimsenin) yaratılışı/mizacı icabı olan, karakterinde mezcedilmiş olan.
  He has some rather strange
  ideas sometimes, but no one can doubt his fundamental good sense.
 7. temel (ilke/kural/yasa vb.), esas, asıl, en gerekli/önemli şey.
  A fundamental of good behavior is
  consideration for other people.
 8. fundamental frequency ile ayni anlama gelir. temel sıklık/frekans. fundamental modes of vibration:
  temel kipler. fundamental units: temel birimler.
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
İnsan Hakları Adalet Divanının İstişari Mütalaa Yetkisini Kabul Konusunda Ana Hürriyetler ve İnsan Haklarının
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
İsim, Uluslararası Hukuk
temel hak ve özgürlükler İsim, Hak ve Özgürlükler
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşmeye Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
temel analiz
bir şirketin hisse senedi fiyat hareketlerini tahmin edebilmek amacıyla şirket hisse senedi değerinin analizi
temel davranış
temel tutum
temel yükleme hatası İsim, Psikoloji
şartların esaslı değişimi İsim, Hukuk
temel şart
temel kavram
temel şart
temel veriler
davanın esasını etkileyen hata
esas hata
asli hata
esaslı hata İsim, Medeni Hukuk
temel gerçekler İsim
temel özgürlükler İsim, Hak ve Özgürlükler
fundamental ile ayni anlama gelir. temel sıklık/frekans. fundamental modes of vibration:
temel kipler. fundamental units: temel birimler.
temel insan hürriyetleri İsim, Hak ve Özgürlükler
temel insan hakları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
temel fikir
esas fikir
esas konu
temel yasa, anayasa.
teknik piyasa analistinin çalışma yönteminin aksine
(US) temel piyasa analisti
temel piyasa analisti hisse senedi fiyat tahminlerini ilgili şirketin performansına dayandırır
esaslı hata
esbabı mucibe
temel parçacık.
iç hukukun temel prensipleri İsim, Hukuk
temel sorun
temel sorun
temel hak İsim, Hak ve Özgürlükler
temel haklar.
temel hak ve hürriyetler İsim, Hak ve Özgürlükler
facia riski
temel kural
bir sözleşmede uyulması zorunlu olan şart
asıl unsur İsim, Hukuk
temel şart İsim, Hukuk
köklü dönüşüm İsim
köklü değişim İsim
bir sözleşmenin bütünü için esas olan maddi bir hata İsim, Hukuk
son derece önemli bir inceleme yapıtı
Temel Haklar Şartı
insan haklarını ve temel özgürlüklerini koruma sözleşmesi
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Özel Isim, Hukuk
Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı