1. İsim, Din ve İnanç inayet
 2. İsim, Din ve İnanç fazl
 3. zariflik, zarafet, letafet, incelik, naziklik, nezaket.
  have grace to: lûtfetmek.
 4. çekicilik, cazibe.
 5. kayra, iyilik, lûtuf, kerem, ihsan, inayet.
  by the grace of God: Allahın inayetiyle.
  By the
  grace of God the ship came safely home through the storm.
 6. iltimas, himaye.
 7. yarlıgama, mağfiret, gufran, merhamet, rahim.
 8. mühlet, müsaade, (borç ödenmesi, taahhüdün yerine getirilmesi gibi hususlarda) süre uzatımı, mehil.
  The
  bank gave him 3 days grace. I'll give you a week's grace, but if the work is not finished, then I'll write to my lawyer.
 9. İlahiyat (a) lûtfu ilâhî, (b) ruh selameti, (c) fazilet, (d) rahmet.
 10. manevî güç/kuvvet, iman kuvveti.
 11. (yemekten önce/sonra okunan) şükran duası.
  say grace: şükretmek, şükran duası okumak.
 12. feraset, anlayış, seziş, incelik, yapılması doğru olan şeyi anlama/sezme.
  He had the grace to go.

  He had the grace to be ashamed: Hiç olmazsa utandı.
 13. Müzik ek melodi: asıl melodiye ilâve edilen ve ufak olarak yazılan notalar.
  grace note: melodiye eklenen fazla nota.
 14. süslemek, tezyin etmek.
  Many fine paintings graced the rooms of the house.
 15. şeref vermek, şereflendirmek, teşrif etmek.
  to grace an occasion with one's presence. We were graced
  with the presence of the President.
 16. lûtuf göstermek, inayet etmek.
 17. Müzik (asıl melodiye) nota eklemek.
akademik personelin on beş dakika gecikmesi
(kabahatleri mazur gösteren) iyilik, iyi/üstün taraf.
He had the saving grace that … : Kendini affettiren tarafı … dır.
genel af.
genel af, suç bağışlama.
as an act of grace: bir lûtuf olarak.
ilâhî lûtuf: iyilik yapmak ve kötülüklerden sakınmak hususunda Allahın lûtuf ve inayeti.
Allahın inayetiyle
lütuf olarak
(sigorta) yenileme primlerinin ödenmesi için öngörülen süre
ek ödeme süresi
hoşlanmadığı bir şeyi memnuniyetsizliğini gizleyerek yapmak Fiil
müsaade edilen hareket serbestliği
(a)
k.d. gözden düşmek, itibarını kaybetmek, (b) (dininden) dönmek, dalâlete/hataya düşmek, doğru
yoldan ayrılmak, günaha girmek.
(a) gözden düşmek, itibarını kaybetmek, (b) eski kaba/çirkin tavırlarını takınmak.
af dilekçesi sunmak Fiil
bir borçluya bir haftalık ek süre tanımak Fiil
vade tanımak Fiil
lütuf
iltifat
elverişli koşullar
bir gün daha süre tanımak Fiil
moratoryum
ek süre
ödemesiz dönem
kötü huyları mazur gösteren nitelik/ iyi huy. 6
savingly: kurtararak, koruyarak; tasarruf suretile,
tutumlu davranarak.
to live savingly.
dua etmek Fiil, Din ve İnanç
günahsızlık
istemeyerek, zoraki, istemeye istemeye, arzusu hilâfına.
He accepted that he was wrong wit a bad grace:
Hatasını zoraki kabul etti.
do something with a bad grace: bir şeyi zoraki/söylene söylene yapmak.
isteyerek, seve seve, memnuniyetle.
Do something with a good grace: hoşlanmadığı bir şeyi memnuniyetsizliğini
gizleyerek yapmak.
bir şeyi söylene söylene yapma
bir şeyi seve seve yapma
istemeye istemeye, kerhen.
milâdî yıl.
in the year of grace 1991: Milâdî 1991 yılında.
In this year of grace: bu yıl (zarfında).
Hazretleri, Cenapları: eskiden hükümdarlara, halen dük, düşes, ve başpiskoposlara verilen unvan.
He
spoke a few words to His Grace the Duke of Bedford.
sofrada şerefe içilen son içki/kadeh.
inayet
mehil
cezasız dönem İsim, Hukuk
ödemesiz süre
mühlet
ödemesiz dönem
atıfet (bağışlama) günleri İsim
bir senedin vadesini üç gün erteleme
senatonun izniyle
hatır için
... yıl ödemesiz kredi İsim, Bankacılık
(ıstıraba son veren) öldürücü darbe. İsim
kesin/kat'î/son/nihaî darbe, sonuca ulaştıran vuruş. İsim