knock the bottom out of

  1. altüst etmek, başarısızlığa/akamete uğratmak.
    Her refusal has knocked the bottom out of my plans.
bir davayı her yönden çürütmek Fiil