1. İsim, Eğitim bilgi birikimi (Kaynak: CEDEFOP)
 2. İsim müktesebat
 3. İsim bilgi birikimi
 4. İsim bilgi, malûmat.
  His knowledge of the subject is limited.
  intuitive knowledge: sezgisel bilgi.
 5. İsim anlayış, vukuf, kavrayış.
 6. İsim malûmat, haber, haberdar olma, ünsiyet.
  The knowledge of our victory caused great joy: Zafer haberi
  büyük sevinç uyandırdı.
  common knowledge: herksçe bilinen şey.
  to (the best of) my knowledge: bildiğime/haber aldığıma göre.
  without my knowledge: haberim olmadan, benden habersiz.
  take knowledge of: bilgi/malûmat edinmek, anlamak, ünsiyet peyda etmek.
 7. İsim bilim, ilim.
 8. İsim cinsî münasebet.
bildiğini uygulamak Fiil
bilgisini uygulamak Fiil
bilgisini uygulamaya koymak Fiil
bilgisi hilafına
bilgisini artırmak Fiil
bilgisini gösterme
bir kimsenin eğitimindeki eksiklik
bilgisini artırmak Fiil
bilgiçlik taslamak Fiil
ailesinin bilgisi olmadan evlenmek Fiil
ana-babasının haberi olmadan evlenmek Fiil
ana-babanın haberi olmadan evlenmek Fiil
bilgisini sergilemek Fiil
bilgiçlik etmek Fiil
bile bile konuşmak Fiil
bilgisiyle övünmek Fiil
bilgilere erişebilme
doğrudan doğruya öğrenilmiş bilgi
etraflı bilgi
bilgi edinmek Fiil
bankacılık bilgisi
herkesçe bilinmek Fiil
herkesin bildiği bir şey olmak Fiil
herkesin bildiği bir mesele olmak Fiil
insan bilgisi sınırının ötesinde olmak Fiil
bilgi öğrenmeye can atmak Fiil
bilgiye aç olmak Fiil
insan bilgisi sınırınin ötesinde
kitap bilgisi
bilgi dalı
iş bilgisi
cinsi münasebet
ticaret bilgisi
ticari bilgi
bilinen gerçek
herkesçe bilinen şey
tam eksiksiz bilgi
kapsamlı bilgi
kişi gerçekte bilmese dahi
kanunun o kişinin bilmesi gerektiğini varsaydığı bilgi
bilmesi beklenme İsim, Hukuk
bilecek durumda olma İsim, Hukuk
kültürel bilgi İsim, Antropoloji
sonsuz bilgi
birinin bilgi sine başvurmak Fiil
bilgi edinmek arzusu
basit bilgi
batın bilgileri İsim, Din ve İnanç
tam bilgi
ehlivukuf bilgisi
uzmanlık bilgisi
yaygın bilgi
geniş bilgi
olaylara dayanan bilgi
moda bilgisi
bilgi alanı
tüm bilgilerin kaynağı
bilginin sınırları İsim
tam bilgi
uzmanlaşmak Fiil
uzmanlık bilgisi edinmek Fiil
bilim için kazanç
genel kültür
genel bilgi
bir çocuğun bilgi açlığını gidermek Fiil
büyük bilgi hazinesi
yarım yamalak bilgi
çok çalışarak elde edilmiş bilgi
bir bilgiye dolaylı olarak sahip olmak Fiil
sağlam genel bankacılık bilgisi olmak Fiil
bilgi açlığı
hamledilen bilgi
atfedilen bilgi
bilgi çoğalması
derinliğine bilgi
yakın bilgi
ülfet İsim
sezgi yoluyla elde edilen bilgi
işbilgisi
mahkemenin belli bir husus veya olayı gerek göstermeyen bilinen bir olay olarak kabul etmesi
mahkemenin belli bir hususu resen nazara alması
bir şeyi birinden gizlemek Fiil
(ceza hukuku) bilmek ya da bilmekle suçlanmak Fiil
bilgisizlik
kanun bilgisi
bulunan yer hakında bilgi
üreticilik bilgisi
piyasa bilgisi
pazarlama bilgisi
tıbbi bilgi
tıp bilgisi
mal bilgisi
Bildiğim kadarıyla hayır.
bilgisi idare eder
bilgi için ödeme İsim, İnsan Kaynakları
insanın bizzat kendinin öğrenmiş olduğu bilgi
şahsi bilgi
insanın bizzat kendisinin öğrenmiş olduğu bilgi
şahsi bilgi (başkasından edinilmeyen , kendi bilgisi dahilinde olan şey
bilgi kırıntıları toplamak Fiil
kesin bilgi
pratik bilgi
meslek bilgileri İsim
derin bilgi
bilgi peşinde olma
bilgi alanı
temel bilgi
cüzi bilgi
az bilgi
biraz bilgi sahipliği
bir şeyin aslını esasını bilerek konuşmak Fiil
uzmanlık bilgisi
bilgi alanı
bilgi standardı
üstün bilgi
vergi bilgisi
imtihana çekmek Fiil
bilgiye aç olmak Fiil
öğrenme hırsı
tam bilgi
esaslı bilgi
bildiğim kadarıyla Zarf
bildiğime göre Zarf
bildiğime göre
bildiğim kadar ıyla
iş bilgisi
geniş bilgi
gayri meşru cinsel ilişki
mesleki bilgi
sindirilmiş bilgi
kullanışlı bilgi
herkesin erişebileceği bilgi
banka bilgisi
bilgi tabanlı sistem Bilgi Teknolojileri
bilgilendirmeye yönelik eğitim İsim, İnsan Kaynakları
bilgi ekonomisi Ekonomi
bilgi mühendisliği (bir iş yerinde çalışanlara , kendi endüstri kolunun teknolojik gelişmeleriyle ilgili bilgi verilmesi
bilgi mühendisliği
iş bilgisi
İngilizce bilgisi İsim
hayat bilgisi
kanun bilgisi
bilgi toplumu (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
bilgi tabanlı sistem Bilgi Teknolojileri
kendini tam olarak tanımak Fiil
biri tarafından öğrenilmek Fiil
bir tasarı hakkında herhangi bir bilgisi olduğunu inkâr etmek Fiil
oldukça iyi bilgi veya beceri
bir şeyi çok iyi bilmek Fiil
bir şey hakkında tam bilgi sahibi olmak Fiil
bir iş hakkında tam bilgiye sahip olmak Fiil
işinde kullanacak kadar bilmek Fiil
kendi işini görecek kadar dil bilmek Fiil
İngilizce'yi idare edecek kadar bilmek Fiil
... ile cinsel ilişkide bulunmak Fiil
bir başkasının içinde bulunduğu tehlikeden haberdar olmak Fiil
birçok dil bilmek Fiil
dünyayı tanımamak Fiil
uzmanların daha üstün bilgisine başvurmak Fiil
uzmanların daha üstün bilgi sine başvurmak Fiil
bilincinde olarak
bir konuda uzman bilgisi olduğu iddiasında bulunmak Fiil
bir konuda uzman bilgisi olduğu iddiasında bulunmak Fiil
az çok İngilizce bilgisi
çok iyi piyasa bilgisi
çat pat İngilizce öğrenmek Fiil
bütün bilgisini sergilemek Fiil
durumu bilerek konuşmak Fiil
özel bilgi gereklidir
birinin kafasına zorla bilgi sokmak Fiil
Adem ile Havvanın meyvesini yedikleri için cennetten kovuldukları elma ağacı.
...'in bilgisi olmaksızın Zarf
...'in bilgisi haricinde Zarf
... bilmeden Zarf