1. (sigorta) net değer (nakliyat sigortasında yükün karaya çıkış masraf ve harcının ödenmesinden önceki değeri
  2. net değer
net katma değer
plüvalü
kıymet fazlası
aktiflerin toplam değerinin hisse sayısına bölünmesiyle bulunan değer
üst ısıl değer, üst kalorifik değer İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
net yıllık değer
bir gayri menkul üzerindeki emlak vergisinin matrahı olarak saptanan yıllık değer
net aktif değeri
nek aktif değeri
net aktif değeri (NAD) İsim, Muhasebe
net defter değeri
alt ısıl değer, alt kalorifik değer İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
KDV hariç Zarf, Muhasebe
net bugünkü değer İsim, Muhasebe
(gelecekteki nakit giriş ve çıkışlarını belirli bir iskonto oranıyla bugünkü değere indirgedikten sonra
bunları karşılaştırmak suretiyle projeleri değ
net bugünkü değer yöntemi
(Br) elde edilebilir satış değeri
(Br) net elde edilebilecek değer
net defter değerinden indirim yaparak satmak Fiil