1. İsim dirlik
 2. İsim sulh
 3. barış, sulh.
 4. (tarihte) barış dönemi, barış içinde geçen süre, hazar.
 5. barış (andlaşması), sulh (muahedesi).
  Peace of Lausanne.
  sign the peace: barış andlaşması imzalamak.
 6. sükûn, huzur, âhenk.
 7. güvenlik, selamet, asayiş.
  break/disturb the peace: asayişi bozmak/ihlâl etmek.
  the breach
  of the peace: asayişin ihlâli.
 8. uzlaşma, barışma, anlaşma.
  peace offering: barış ve uzlaşma gayesiyle verilen hediye.
 9. sükûnet, iç/gönül huzuru, kafa dinlendirme.
 10. sessizlik.
 11. susmak, sükût etmek.
 12. ! sus(unuz)!
son günlerini sükûn içinde geçirmek Fiil
dilini tutmak, susmak, konuşmamak.
susmak, sükût etmek, bir şey söylememek.
barışmak, uzlaşmak, sulh yapmak.
aleyhisselam İsim, Din ve İnanç
barış çalışmaları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
barış yanlısı İsim
barış yapma İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
barış yanlısı Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sulh aleyhine
sulha karşı
barış çağrısı
silahlı barış
barış/huzur içinde,
mec. ölmüş.
barışa katılmak Fiil
güvercin.
kargaşalık, ayaklanma, asayişi ihlâl etme.
asayişin ihlali
sulh ve sükûnu bozma
asayiş ihlali
sükunet ve asayişin ihlali
sükûneti
sessizliği bozmak Fiil
barışı bozmak Fiil
asayiş ihlali
kısa süren barış
barışa yol açmak Fiil
barış getirmek Fiil
barışı sağlamak Fiil
barış çağrısı
toplu barış
sulh hâkimliği
barış yapmak Fiil
barış yapma
barış şartları İsim
barışın koruyucuları İsim
barışı pekiştirmek Fiil
sulh mahkemesi (londra)
sulh ceza mahkemesi İsim, Ceza Hukuku
barış ilanı
tam sükûnet içinde
barış içinde
zorla dikte ettirilen
sükûneti/âsayişi bozmak/ihlâl etmek.
sulh ve sükûnun bozulması
barışın bozulması
sulh ve sükûnu bozan kişi
sulh güvercini
ekonomik barış
barış simgesi
barışı tehlikeye atmak Fiil
sürekli barış
barışı sağlamak Fiil
barışı sağlamak Fiil
barışı tesis etmek Fiil
barış sağlamak Fiil
barışı tesis etmek Fiil
onmak Fiil
birine rahat huzur vermemek Fiil
asayişi temin ile görevli memur
sahte barış
alçaltıcı barış
sınai barış
sanayi barışı
huzur İsim
iç huzuru İsim
iş barışı
sulh hakimi
barışı koruma
barış öpücüğü: kilise âyinlerinde Hristiyanlık sevgisi ile birliğini temsilen öpüşme. İsim
sürekli barış
kalıcı barış İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
iç barışı sürdürmek Fiil
barışmak, sulh yapmak.
barıştırmak, uzlaştırmak, ara bulmak.
bir barış için araya girmek Fiil
dünya barışını tehdit eden şey
barış müzakerelerinde bulunmak Fiil
barış şartlarını müzakere etmek Fiil
dünya barışına engel
dünya barışına engel
barış için umut
barış yanlısı
uzlaşmalı barış
uydurma barış
barışı koruma
barışı korumak Fiil
barışı korumak Fiil
sulh teklifi
barış önerisi
barış teklifi
umumi huzur
asayiş
kamu düzeni İsim, Hukuk
huzur içinde yatmak Fiil
ebedi istirahate kavuşmak Fiil
barışın geri getirilmesi
yeniden barışı sağlamak Fiil
barışı yeniden tesis etmek Fiil
barışı yeniden tesis etmek Fiil
barış yapmak Fiil
toplumsal barış İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sosyal barış İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
barışı kuvvetlendirmek Fiil
barışı kuvvetlendirmek Fiil
sürdürülebilir barış Siyaset-Ulusl. İlişkiler
barış tehdidi
barışı tehdit etmek Fiil
barışı tehdit etmek Fiil
barış anlaşması yapmak için müzakerelere girişmek Fiil
barış antlaşması
bozulmamış barış
bozulmayan barış
barışı bozmak Fiil
barışın ihlali
kendini barışa adamış kimse
barış arzusu
rahatlık
sulh ve sükûn
dirlik düzenlik
ne pahasına olursa olsun barış
selamünaleyküm.
barış teklifi
müzakere yoluyla barış
barış şartları İsim
barış görüşmesi
barış konferansı
barış heyeti
barış delegasyonu
dove ile ayni anlama gelir. barışçı, barış/sulh için çalışan devlet adamı.
dove (5). İsim
barış ekonomisi
barış çabaları İsim
ordunun barış zamanı kadrosu İsim
ordunun barış kadrosu İsim
saldırganlıkları sona erdirmek amacıyla yapılan diplomatik yoklama
sondaj yapma
barış gücü
barış girişimi
barış girişimi
barış sevme
barış misyonu
barış hareketi
barış müzakereleri İsim
rahatlık
kamu dirliği düzenliği
barış teklifi
barış teklifi
barış teklifi, barışı sağlamak için yapılan ve çok defa fedakârlık gerektiren girişim. İsim
güvenlik görevlisi: polis vb. gibi asayişi korumakla görevli kişi. İsim
barış harekâtı
barış teklifi
barış önerisi
barış paktı
barış antlaşması
barış müzakereleri İsim
(Kızılderililerde) barış çubuğu.
barış planı
barış politikası İsim
barış ön şartları İsim
barış için ön şartlar İsim
barış programı
barış programı
barış toplantısı
barış kararı
kardeşlik edebiyatı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
barış çabaları İsim
barış anlaşması
barış işareti: işaret ve orta parmakla yapılan V işareti. İsim
barış derneği
barış konuşmaları İsim
barış görüşmesi
barış şartları İsim
barış zamanı üretimi
ruhu sükûn içinde yatsın
sulhname Hukuk
barış antlaşması
aşağılayıcı barış şartları İsim
devletlerarası barış antlaşması
barıştırmak Fiil
kamu sulh ve sükûnu
kamu düzeni İsim, Hukuk
kamu sulh ve sükûnu
barış ve düzeni yeniden sağlamak Fiil