1. cızlam (argo)
 2. kaçış, kaçma, firar, kurtuluş.
  make one's escape: kaçıp kurtulmak.
  The thief jumped into a
  car and made his escape.
  There was no escape from the trap: Tuzaktan kurtulmak imkânsızdı.
  have a narrow escape: dar kurtulmak.
  a narrow escape: güç bela/kıl payı kurtuluş.
  a hairbreadth escape: kıl payı kurtulma.
  fire escape: yangın çıkışı/merdiveni.
 3. kaçış/firar yolu veya aracı.
 4. gerçekten uzaklaşma, cansıkıntısından kurtulma.
  to find an escape in mystery stories.
 5. Botanik gürleşip gelişen/çabuk büyüyen bitki, azman/yabani bitki.
 6. gerçekten uzaklaştırıcı, hayalî.
  escape litterature.
 7. kaçamaklı, kaçış/kurtuluş sağlayan, sorumluluktan vb. kurtarıcı.
  an escape clause in a contract:
  sözleşmede bir yükümlülüğü kaldıran madde.
 8. kaçmak, firar etmek.
  The prisoners have escaped. We escaped from/out of burning house.
 9. kurtulmak, paçayı kurtarmak.
  escape death: ölümden kurtulmak.
  He narrowly (= only just) escaped
  being drowned: Boğulmaktan dar kurtuldu (Az kalsın boğuluyordu.).
  to go south to escape the hard winter: şiddetli kıştan kurtulmak için güneye gitmek.
 10. atlatmak, sıyrılmak, yakayı kurtarmak.
  He thinks he will never escape hard work.
 11. Botanik gürleşmek, gelişmek, çabuk büyümek/yayılmak.
 12. (gözünden/dikkatinden) kaçmak.
  No details escape him. Nothing escaped his attention.
 13. hatırından çıkmak, unutmak, hatırlayamamak.
  I'm afraid your name escaped me. I knew his face, but his name escaped me.
 14. sakınmak, kaçınmak.
 15. ağzından kaç(ır)mak, istemeden söylemek.
  A cry escaped her lips. A whistle of surprise escaped him.

  Not a word escaped him: (a) Ağzından bir söz çıkmadı. (b) Bir kelime kaçırmadı.
 16. (hafızadan) silinmek/kaybolmak/uzaklaşmak, unutulmak.
  Al remembrances of him had escaped from her mind.
paçasını zor kurtarmak Fiil
postu kurtarmak, canını zor kurtarmak.
firar etmek Fiil
kaçmak Fiil
hapisten fiilen kaçış
hava kaçağı
kaçış teşebbüsü
kaçma girişimi
paçayı zor kurtarma
birinin kaçmasına göz yummak Fiil
hâlâ hapiste olmasına karşın kanunun izin verdiğinden daha çok serbestlik tanındığında mahpusun kaçması
yangın merdiveni. İsim
önceden öğrenip birinin kaçma planını boşa çıkarmak Fiil
kılpayı kurtulma
paçasını zor kurtarmak Fiil
paçasını zor kurtarmak Fiil
kaçırtmak Fiil
kaçırmak Fiil
kılpayı kurtulma
zor kaçmak Fiil
kaçış olanağı olmamak Fiil
hapishaneden firar
hapishaneden kaçma
gardiyanlarla anlaşarak hapisten kaçma
kaçış yolu
sınırı geçerek kaçmak Fiil
kaçmaya yardım eden kişi
bucak bucak kaçmak Fiil
(hapis vb.'den) kaçmakta usta kimse.
firar girişimi
kılpayı paçayı kurtarmak Fiil
kaçış karakteri
kaçan karakter
belirli koşullar altında taraflardan birinin sözleşmede yer alan yükümlülüklerden kurtulması veya sözleşme
ile bağlantısının kalkması klozu
bir sözleşmede
fesih şartı
emniyet musluğu.
kıl payı ile ölümden kurtulmak Fiil
kıl payı ölümden kurtulmak Fiil
ölümden kıl payı kurtulmak Fiil
göze çarpmaktan kaçmak Fiil
hapisten kaçmak Fiil
sızıntı bulucu
boşaltma borusu
kaçmak Fiil
ekmek Fiil
vartayı atlatmak Fiil
yer çekiminden kurtulmak Fiil
fezaya kaçmak Fiil
hapisten firar
hapisten kaçma
hapishaneden kaçmak Fiil
hapisten kaçmak Fiil
sorunlardan kaçmak Fiil
batan gemiden kurtulma
sızmak.
Some gas is escaping from the pipe.
(denizaltından) kurtulma düzeni.
çıkış deliği.
hafif atlatmak Fiil
kaçınma düzeneği: hoşa gitmeyen gerçeklerden ve sorumluluktan kaçma, tatlı hülyalara kapılma.
dikkatten kaçmak Fiil
gözden kaçmak Fiil
gözlenememek Fiil
mahpusun kaçışı
bir mahpusun kaçışı
sızma, sızıntı.
There is an escape of gas somewhere: Bir yerden benzin sızıyor.
unutulmak Fiil
rücû etme süresi
boşaltma borusu
hapisten kaçmak Fiil
cezadan kurtulmak Fiil
kovuşturmadan paçasını kurtarmak Fiil
kaçış yolu
aklından çıkmak Fiil
para ödemeden kaçmak Fiil
kaçış tuşu dizisi Bilgi Teknolojileri
tehlike ânında maden ocağından kaçma şaftı veya çıkış yeri.
tehlike durumunda çıkış
aklından çıkmak Fiil
korunmak Fiil
kaçmaktan sanık
ağ gözünden kaçmak Fiil
kapağı atmak Fiil
kaçış yolu
özellikle makine dairesi
şaft yolu ile geminin en alt yerlerinde tehlike anında kurtulabilmek için bir adam çıkabilecek büyüklükte yapılmış merdivenli yol
tünel
emniyet valfı.
kurtuluş hızı: bir roketin yerçekimi etkisinden kurtulması için gerekli minimum hız.
borç nedeniyle hapsedildikten sonra kaçan şahsın borç ödeninceye dek mahpus bulundurulmak üzere yakalanması
için İngiltere'nin her mahallinde görevli
ticari tutuklama emri
(Br) yakalama müzekkeresi
bir maden ocağından dışarı çıkış yolu
paçayı/postu kurtarmak, tehlikeyi atlatmak/savuşturmak.
az kalsın canından olmak Fiil
yara almadan kaçmak Fiil
bir gaz kaçağını bulmak Fiil
yangın merdiveni İsim, Mimarlık
yangın kaçış yolu İsim, İş Güvenliği
yakayı kurtarmak Fiil
ölümden kıl payı kurtulmak Fiil
denizaltı serbest çıkış kulesi İsim, Denizcilik