1. İsim, Cebir oran
 2. İsim oran, nispet, faiz oranı.
  a high rate of interest.
 3. İsim hız, sürat.
  At the rate of 100 km an hour.
 4. İsim ücret, birim fiyat.
  a rate of 10 cents a pound. The rate of electricity.
 5. İsim fiyat, bedel, paha.
 6. İsim tempo, ilerleme hızı.
  To work at a rapid rate .
 7. İsim derece.
  The rate of increase in work output.
 8. İsim çeşit, nevi.
 9. İsim sınıf, mertebe.
 10. İsim (sigorta) prim oranı.
 11. İsim (nakliyat) birim fiyat.
 12. İsim saat ücreti, gündelik.
 13. İsim (takdir edilen) kıymet, değer.
 14. İsim belirli bir süre içinde saatin ileri gitme/geri kalma miktarı.
 15. Fiil değerlendirmek, değer/kıymet biçmek, fiyat takdir etmek.
 16. Fiil saymak, hesap etmek, hesaba katmak, nazarı itibara almak.
 17. Fiil (ücret/maaş/faiz oranı vb.) tespit etmek.
 18. Fiil sınıflandırmak, sınıfını/derecesini belirtmek.
 19. Fiil nakliye ücretini tespit etmek.
 20. Fiil değerli olmak, kıymet ifade etmek, itibarda olmak.
 21. Fiil derece almak/kazanmak.
  Her performance didn't rate very high in the competition.
 22. Fiil sayılmak, addolunmak.
 23. Fiil saymak, telâkki etmek.
  He is rated high(ly) as a poet: Büyük bir şair sayılır.
 24. Fiil emlâk vergisi tarhetmek.
  My house is rated rather high/at $900.
 25. Fiil azarlamak, paylamak, haşlamak.
  Give him a good rating for what he did.
 26. Fiil hak etmek, lâyık olmak
  . to rate an increase: maaş zammına lâyık olmak.
dostları arasında saymak Fiil
hizmetlerine yüksek değer biçmek Fiil
birinin birşeyi yapmasını mümkün görmek Fiil
birinin birşeyi yapmasının mümkün olduğunu düşünmek Fiil
000 dolar olarak tahmin etmek Fiil
birinin başarısını değerlendirmek Fiil
tasarruf oranı İsim, Ekonomi
bir şeye değer biçmek hizmetlerine yüksek değer biçmek Fiil
yeni memurların işgücüne katılma oranı
ayarlanmış kur
yükseltilmiş yük ücret tarifesi
uçak postası tarifesi
parça eşya ücret tarifesi
yıllık sigorta primi
poliçenin vadeden önce ödenmesi durumunda poliçe bedeline uygulanan iskonto haddi
(deniz) aynı sahiplik altında ticaret gemileri filosunun poliçede gösterilmesiyle saptanan ortalama tarife ücreti
paçal fiyat
(deniz) parça veya ücret tarifesi
parça eşya yükleme
bit oranı
normalde değişik fiyatların uygulandığı çok sayıda sigortalı kaleme yeknesak olarak uygulanan sigorta fiyatı
(sigorta , US
ödünç alma haddi
ticari faaliyetinden nakit gelmeye başlamadan önce sabit masraflarını karşılamak için yeni bir şirketin
ilk sermayesini tüketme hızı
alış fiyatı İsim, Para Piyasaları
mübayaa fiyatı
alış kuru
kapitalizasyon oranı
aktifleştirme oranı
ilan tarifesi
(US) vagon yükü ücret tarifesi
adi mesai
grup taşıma tarifesi
sigorta primi
kombine ilan ücreti
aktarmalı taşımacılıkta alınan navlun
bir kişiye ya da devamlı müşteriye yapılan özel iskonto
(Br) erteleme vergisi
muhteviyat fiyatı (yangın sigortalarında uygulanan ve bina fiyatından ayrılan prim fiyatı
sözleşme fiyatı
dönüştürme oranı
hisse senedine çevrilebilir tahvillerin dönüşüm oranı
maliyet ve giderlerin oranı
(Br) belediye vergisi
çapraz kur
kaba oran
cari kur
cari kur
taşımacılıkta transit noktalarındaki transit nakliyatı ile ilgili olarak yapılan masraf
günlük kur
yalnızca gündüz kullanılan otel ya da motel odası için müşteriden istenilen ücret
gündelik ücret oranı
telgrafla gönderilen ama normal posta ile dağıtılan telgraf için ucuzlatılmış tarife
kısa vadeli kur
mevduat faiz oranı Bankacılık
kâr payı oranı
akaçlama vergisi
(borsada) satış fiyatı
okul parası
efektif faiz
geçerli kur
istihdam oranı
kayıt oranı
giriş ücreti
düşen kur
(borsa) açılış kuru
birinci kalite
sabit kur
değişken kur
vadeli işlem oranı
navlun fiyatı ve tarifesi
yakacak oranı
vadeli işlem oranları İsim
(Br) karayolu bakım vergisi
ithal malından alınan gümrük vergisi
enflasyon oranı
başlangıç primi
sigorta fiyatı
sigorta primi
sigorta fiyatı (bir sigorta ünitesi için şarjman yapılan ve genellikle yüzde ile ifade edilen ve primin
hesaplanmasında araç olan miktar
takas rayici
faiz haddi
geçici tarife
işsiz oranı
hasarın şahsın kendi tarafından tespiti İsim
(yangın sigortası , US) kişinin takdirine göre saptanan prim
işçi saat ücreti İsim
(faiz) kanuni oran
kanunen geçerli tarife
kredi faizi oranı İsim, Bankacılık
hayat sigortası primi
belediye emlak vergisi
Lombard faiz oranı (menkul kıymet veya emtia rehni karşılığı verilen krediler için uygulanan faiz oranı
götürü ücret
deniz sigortası ek primi
deniz taşımacılığı sigortası primi
piyasa fiyatı
(reklamcılık) bir milyar dolarlık bir ciro başına düşen reklam maliyeti
en düşük kur
net ücret
gazete gönderme posta ücreti
gece tarifesi
evlenme oranı
iş tarifesi
kapasiteden yararlanma oranı
adi telgraf ücreti
kapasite
fazla mesai saat ücreti
sayfa ücreti
(vergi) ceza tarifesi
telefon etme ücreti
parça başı ücreti
ithal edilen yüke vurulan liman rüsumu
(US) (borsa) döviz satış fiyatı
(gümrük) tercihli tarife
beher sigorta itibariyle prim fiyatı
kâr oranı İşletme
(demiryolu) mesafeye göre değişen ücret tarifesi
korunmuş fiyat (başka müşterilere daha sonra uygulanacak fiyat artışlarına karşın , satıcının müşteriye
belirli bir süre bir mal ya da hizmetin fiyatı
toptancı ücret tarifesi
iş akdinin feshinde ödenen meblağ
reeskont oranı
reeskont haddi
temdit ücreti
satış oranı
aşağı kalitede
satış kuru İsim, Bankacılık
harcama hızı
telgrafla transfer kuru
standart oran
(Br) mükelleflere tanınan indirimlerden sonra geriye kalan tüm gelir üzerine uygulanan gelir vergisi
başlangıç fiyatı
devletin onayladığı tarife
şart koşulan ücret
asgari ücretten aşağı
abone ücreti
hayatta kalma oranı İsim, Tıp ve Sağlık
(Br) kısa vadeli hazine bonoları iskonto haddi
(sigorta) primi
gümrük vergisi oranı
üçüncü sınıf
(US) çalışılan zamanda hesaplanan ücret
denizaşırı tarife
(reklam) bir kez çıkan reklamın ücreti
dönüş hızı İsim, İşletme
değişken fiyat
tek fiyat
asgari ücret
ücret haddi
(Br) katma değer vergisi ödemede muafiyet
fiyat anlaşması
ücret listesi
tarife
vergi tahsildarı
tarifenin ucuzlaması
ücret tarifesi davası İsim
ücret tarifesi makamı
(US) malları belli bir yük taşıma tarifesine göre değerlendirmek Fiil
kur garantisi
yüksek vergi koymak Fiil
daha yüksek fiyat biçmek Fiil
ürün ya da hizmetlerde fiyat artışı bildirimi
(Br) muvazene vergisi
(posta , US) ağırlık limiti
ücret tarifesi saptama
birini yeteğine göre değerlendirmek Fiil
birşeyi hak etmek Fiil
birşeye layık olmak Fiil
oran değiş-tokuşu