1. İsim, Ekonomi hisse
 2. Hukuk sehim
 3. İsim pay, hisse.
  share and share alike: eşit paylarla.
  You are not doing your share: Payına
  düşeni yapmıyorsun.
  to come in for a share of something: bir şeyden payına düşeni almak.
  He came in for his full share of misfortune/good fortune: felaketten/saadetten payını fazlasile aldı.
 4. İsim parça.
 5. İsim
  share certificate ile ayni anlama gelir. hisse senedi.
  He owns 60 shares of the company. A
  dividend of 62 cents per share.
  Ordinary/ Preferred share: âdi/imtiyazlı hisse senedi.
 6. İsim saban demiri.
 7. Fiil paylaşmak, bölüşmek.
  The two chemists shared the Nobel Prize.
 8. Fiil bölmek, hisselere ayırmak, paylaştırmak.
  At his death his property was shared (out) between his children.
 9. Fiil
  share in: iştirak etmek, ortaklaşmak, ortak olmak, hissesi olmak.
  To share in a meal.
 10. Fiil hissesini/payına düşeni almak.
  They shared out the money and possessions.
müsadere edilen malın paylaşımı İsim, Ceza Hukuku
nispi payıni talep etmek Fiil
kendine düşen payı vermek Fiil
nasip olmak Fiil
ağzının payıni almak Fiil
ağzının payını almak Fiil
payıni almak Fiil
payını almak Fiil
nasip
bir işteki payını satmak Fiil
işteki payını satmak Fiil
hisse senedi İsim, İşletme
son kuruşunu biriyle paylaşmak Fiil
biriyle aynı inanca sahip olmak Fiil
birinin inancını paylaşmak Fiil
dümenine bakmak (argo) Fiil
küçük hisse senedi
hamiline yazılı hisse senedi
hamiline muharrer
kaydîleştirilmiş hisse İsim, Hukuk
marka payı (belirli bir markanın içinde bulunduğu piyasadaki satış payı
sermaye hissesi
nakit karşılığı ihraç edilen bir dizi hisseden biri
sınai şirketlerden ayrı olarak
tüketim mallarının imali ya da satışı gibi ticaretle uğraşan şirketlerin hisseleri İsim
adi hisse senedi
(Br) adi hisse senedi
tüketici payı
hakim hisse İsim, İşletme
imtiyazsız hisse senedi
kesin hisse senedi
kesin hisse senedi
(US) kanuni miras payı
kazanç payı
ihracat payı
adil hisse
haklı hisse
odalık
kurucu hisse senedi
ücretsiz dağıtılan hisse
ücretsiz hisse senedi
yeni hisse senedi
(şirket içinde alınacak kararları önleyebilecek kişi ya da kuruluşun elinde bulunan hisse senedi
altın hisse senedi
sahibine sermaye kazancı sağlayan hisse senedi
dolayısıyla fiyatı yükselen ve sahibine sermaye kazancı sağlayan hisse senedi
diğer hisselere göre ilerde daha fazla prim yapması ihtimali yüksek olduğu için yatırımcıların tercih ettiği
asgari temettü teminatlı hisse senedi
yarı hisse
miras payı
(sanayi işletmelerinin , özellikle makine , alet ve teçhizat üretenlerin hisse senetleri) nama yazılı hisseler
sigorta payı
iştirak payı
faiz getiren hisseler
geçici hisse senedi
kanuni hak
saklı pay
mahfuz hisse
aslan payı
(US) kote edilmiş hisse senedi
piyasa payı
maden ocağı hisse senedi
azınlık hissesi İsim, Hukuk
birden çok oy hakkı veren hisse
(Br) nominal hisse
nominal hisse
bedeli ödenmemiş hisse senedi İsim, Bankacılık
oy hakkı olmayan hisse
(Br) oy hakkı olmayan hisse senedi
(Br) adi hisse senedi
adi hisse senedi
aksiyon lu kapital
asli hisse senedi
tedavüldeki hisse İsim, Bankacılık
(Br) kendi hisse senedi
yönetim kurulu hisse senedi
kendi hisse senedi
ödenmiş hisseler
bedeli tamamen ödenmiş aksiyon
ortaklık hissesi
ortak payı
isme yazılı hisse senedi
şirket hisse kayıt defterinde
hissedarın adı ile kaydedilmiş hisse senedi
imtiyazlı hisse senedi
tercihli hisse senedi
(Br) imtiyazlı hisse
tercihli hisse senedi
(Br) imtiyazlı hisse senetleri İsim
öncelikli hisse senedi
(Br) öncelikli hisse senedi
(Br) imtiyazlı hisse
imtiyazlı hisse
garame payı İsim
muvakkat senet
kota payı
kote edilmiş hisse senedi
nama yazılı hisse
(Br) isme yazılı hisse senedi
itfa edilebilir tercihli hisse senedi
nama yazılı hisse senedi
yönetim kurulu üyeleri hisse senedi
(hisse , US) yönetim kurulu için ayrılmış hisse
alışverişi düşük hisse senedi
(US) kanuni hisse
taahhüt edilmiş hisse senedi
bir inşaat kooperatifinde taksitli ödemeye tabi hisse senedi
pay bölümü
vergiden düşülebilir hisse senedi
vergiden düşülebilir hisse senedi
devre mülk Hukuk
devremülk Hukuk
devredilebilir hisse senedi
kaydî hisse İsim, Bankacılık
sendikasyon hissesi
borsada işlem görmeyen hisse senedi
kote edilmemiş hisse senedi
sahibine oy hakkı sağlayan senet
sahibine oy hakkı sağlayan hisse senedi
ücret payı
hisse senedi hesabı
sermaye hesabı
eşit olarak paylaşmak.
hisse senedi almak için başvuran kişi
(Br) hisse senedi başvurusu
hisse senedi başvurusu
toplam işlem yerine her hisse senedinden komisyon alan broker (simsar
borsa simsarı
sermaye İsim
hisselere bölünmüş sermaye
hisselere bölüanmüş sermaye
hisse senetleri İsim, Şirketler Hukuku
ortakçı
ortakçılık
borsa muamelesi
hisse senedi ticareti
hisse senedi kupürü
hisse senedi getirileri İsim
hisse senedi ekonomisi
menkul kıymetler borsasına kayıtlı şirketlerin toplam değeri
borsa dışı simsarlar İsim
katılmak Fiil
iştirak etmek Fiil
hisse sahibi olmak Fiil
borsa endeksi
(Br) hisse senedi endeksi
işteki pay
hisse senedi yatırımı
hisse senedi çıkarma
hisse senedi ihracı
ortaklaşa paylaşmak Fiil
hisse listesi
hisse senedi fiyat listesi
(Br) hisse senedi fiyat listesi
zararı paylaşmak Fiil
hisse senedi piyasası
(Br) hisse senedi piyasası
hisse senedi fiyat hareketleri İsim
hisse senedi fiyat hareketleri İsim
hisse senedi opsiyonu
hisse senedi opsiyonu (büyük şirketlerde üst düzey yöneticilere tanınan , uygun fiyatlarla şirket hisselerini alma hakkı
paylaşma
paylaştırmak Fiil
hisse senedi portföyü
hisse senedi ihraç primi
hisse ikramiyesi
hisse senedi fiyatı
dürüstlüğe aykırı olarak yapılan değersiz menkul kıymetler ticareti
borsa dışı simsarlar tarafından
hisse kotasyonu
adreslerinin
ellerindeki hisse miktarlarının
hisse senedi kayıt defteri
(Br) anonim şirketlerin tuttuğu sicil defteri
bir şirketin hisse senedi sahiplerinin adlarının
vb ayrıntılı olarak kaydedildiği sicil defteri
ortak kayıt defteri
hisse senedi satışları İsim
birşeyi anlatmak Fiil
bölüşmek Fiil
müşterek kiracılık
müşterek kiracı
hisse ticareti
bir şeyde payı olmak Fiil
eşit oranda paylaşmak Fiil