translation gain

kur geliri İsim, Muhasebe
kur farkı geliri İsim, Muhasebe