1. İsim, Sosyoloji değer
 2. İsim değer, kıymet.
  To set great value to an idea
 3. İsim önem, ehemmiyet.
  the value of a college education
 4. İsim gerçek değer, hakikî kıymet.
 5. İsim itibar.
 6. İsim kesin anlam.
 7. İsim karşılık, eşdeğer.
  to expect value for money.
 8. İsim, Matematik değer, kıymet.
  the value of x.
  approximate value: yaklaşık değer.
 9. İsim ahlâkî ilke, ideal ahlâk kuralı;
 10. İsim, Güzel Sanatlar rengin açıklık/koyuluğu, bir resmin bağıl aydınlık/karanlığı.
 11. İsim, Müzik notanın uzatılma süresi.
 12. Geçişli Fiil değer/paha biçmek, kıymet takdir etmek.
 13. Geçişli Fiil takdir etmek, kadrini/kıymetini bilmek.
  Don't do that if you value your life: Canının kıymetini biliyorsan onu yapma.
 14. Geçişli Fiil saymak, hürmet/ itibar etmek.
parasının karşılığını almak Fiil
üst ısıl değer, üst kalorifik değer İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
insani değerler İsim
alt ısıl değer, alt kalorifik değer İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
KDV hariç Zarf, Muhasebe
hizmetlerine yüksek değer biçmek Fiil
zamanına fazla değer vermek Fiil
bir şeye değer biçmek hizmetlerine yüksek değer biçmek Fiil
sabit bir değerin hizmet dışı bırakıldığı andaki değeri
piyasa değeri
mal sahibininse onarım ve sigorta giderlerini karşılaması koşuluyla bir gayrimenkul sahibinin bir yıl
içinde kiradan elde edeceği irat
İngiltere'de kiracının kira üzerinden alınan vergileri İsim
bir taşınmazın emlak vergisinin matrahı olarak tespit edilen yıllık değeri
biçilen değer
takdiri değer
tahmin edilmiş değer
takdir edilmiş kıymeti
yaklaşık değer
ortalama değeri
sanat değeri
sanat değeri
sanatsal değer
(Br) vergi matrahı
aktif değeri
işletmenin defter değeri (bir şirketin bütün aktiflerinin defter değerlerinin toplanması sonucu elde edilen toplam değer
farazi değeri
fiktif değer
bir reklamın okuyucusunun ilk dikkatini çekmeyi sağlama derecesi
ortalama değer
bilanço değeri
matrah değeri
gayrimenkulün vergiye tabi olacak matrahı
banka ve başka kuruluşların defterlerinde kayıtlı bonoların matluptan tenziliyle elde edilen sermaye değeri
sınır değer Bilgi Teknolojileri
külçe değeri
satın alma değeri
kalori değeri
sermaye değeri (yılda belirli miktarda getirisi olan bir sermaye kalemini satın alabilmek için gerekli miktar
bir sermaye malının maliyeti
sermaye değeri (sabit varlıklara yapılan yatırım değeri
bugünkü değer
yıllık kazançların cari faiz oranına bölünmesiyle hesaplanan değer
şimdiki değer
getiri değeri
defter değeri İsim, Muhasebe
onaylı değeri
(veraset vergisi) net tereke değeri
net tereke değeri
sözleşme değeri
vergiye tabi varlık değeri
maliyet değeri (bir varlığın elde edilme değeri
râyiç
gümrük kıymeti
gümrük değeri
(sigorta) hasarlı durumdaki değer
varsayılan değer Bilgi Teknolojileri
indirimli fiyatı
iskonto edilmiş değer
satış değeri
gümrük değeri
yükseltilmiş değer
ekonomik değer
eşit değer
takdir olunan değer
abartılmış değer
artık değer
plüvalü
değişim değeri
arazi ve binaların mevcut kullanımlarına göre sahip oldukları piyasa değeri
sözleşme değeri
bilirkişinin saptadığı değer
poz değeri
olağanüstü yüksek ücret
gerçeğe uygun değer İsim, Muhasebe
hayali değer
götürü değer
dalgalanan değer
memleket dışındaki değer
döviz değeri
tam değer
işletme değeri
kullanım değeri
belli koşullar aynı kalmak şartıyla
altın değeri
brüt değer
(US) ipotek değeri
ipotek değeri
hayali değer
uydurma değer
gelir değeri
artan değer
artık değer
düşük değer
şişirilmiş değer
sigorta edilebilir değer
sigorta değeri
sigortalı değeri
giriş valfi
gayrimaddi değer
ara değer
gerçek değer (bir şeyin bizatihi haiz olduğu değer
zati değer
envanter değeri
stok değeri
yatırım değeri
fatura değeri
gerçek piyasa değeri
arazi değeri
kalan değer
kira bedeli
likidasyon değeri
peşin satış değeri
azami değer
asgari değer
tekel satış değeri
ahlak değeri
değeri yoktur
itibari değer
sigorta poliçesinin geri alış değeri
bir sigorta poliçesinin geri alış değeri
sayısal değer
beslenme değeri
en yüksek değer
parsel değeri
artı değer
artı değer
(Br) genel değer
üretim değeri
verim değeri
(US) reklam fiyatı
promosyon değeri
makul değer
reklam değeri
kote edilen değer
(Br) teklif fiyatı
(Br) bir gayri menkul üzerindeki emlak vergisinin matrahı olarak saptanan yıllık değer
net aktif değeri
geri ödeme değeri
beyan edilen değer
nispi değer
nisbi değer
kira değeri
ikame değeri
yeniden sahip olma değeri
ikinci elden satış değeri
yeniden satma değeri
net defter değeri (bir sabit varlığın maliyetinden birikmiş amortismanları çıkardıktan sonra kalan değer
net defter değeri (bir sabit varlığın maliyetinden birikmiş amortismanlar çıkarıldıktan sonra kalan değer
perakende değeri
hurda değeri
kefalet değeri
duygusal değer
bir mal biriminin büyük defter değeri ile hurda satış fiyatı arasındaki fark
hissedar değeri İsim, İşletme
tam değeri
standart değer
karşılığında ödemeye razı olduğu fiyat arasındaki fark
bir tüketicinin bir eşyaya sahip olmamaktansa
sigorta poliçesi iptal edildiği takirde poliçe sahibine verilecek para miktarı
cetvel değeri
gümrük değeri
vergi değeri
vergi değeri
ticari değer
devir teslim değeri
bir varlık hesabının belirli bir kısmının veya bakiyesinin kâr-zarar hesabına aktarılması
hesaptan çıkarılan değer
...'in kadrini bilmek Fiil
değer ayarlama
değer yükselmesi
değer tespiti
(adi hisse senetleri olarak) bir şirketin net kaynaklarının ödenmemiş adi hisse senetleri sayısına bölünerek bulunan değer
konsinyasyon senedi
hasarı değerlendirmek Fiil
tahsil tarihi İsim, Bankacılık
valör İsim, Bankacılık
değer tarihi (faizin işlemeye başladığı tarih ; banka mevduatının geçerli olduğu tarih
değer tarihi
değeri düşme
maliyetlerden tasarruf sağlayabilmek için ne tür değişikliklerin yapılabileceğini saptamak amacı ile
üretim aşamalarının bilimsel olarak dikkatle ince
değer endeksi
değer endeksi (değişimin gerçek gelir üzerindeki toplu etkisini gösteren fiyat endeksi ile miktar endeksinin karışımı
önyargı
değer yargısı İsim
elde edilen para (poliçelere konulan kayıt