1. gear
  2. gearshift
gear for four-wheel drive
low gear
first gear Ulaşım
first speed
bottom gear
low gear
top gear
reverse gear Ulaşım
second gear
second
forward gear İsim, Ulaşım
automatic transmission Ulaşım
automatic gearbox
high gear
out of gear
to run in neutral gear Fiil
gear change
changing of gears
to change gear Fiil
to shift Fiil, Karayolu Taşımacılığı
to shift gears Fiil
gear teeth İsim, Ulaşım
to change down Fiil
gearshift
shifter İsim, Ulaşım
gear lever
gearshift lever
gear box
transmission box
gearbox
transmission
gearbox trouble
gearbox output shaft İsim, Ulaşım
gearbox input shaft İsim, Ulaşım
gear-case cover
gear shift cover
gate change cover
to gear down Fiil
to change down Fiil
transmission
gear ratio İsim, Ulaşım
transmission system
shift knob İsim, Ulaşım
to cahnge up Fiil
to gear up Fiil
manual shifting
reversing light İsim, Ulaşım
hydraulic gear
variable speed hydraulic drives
special transmission fluid
continuously variable transmission (CVT) İsim, Ulaşım
to climb a hill on top gear Fiil
transfer case İsim, Ulaşım
transfer box İsim, Ulaşım

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Otomobil motorunda ... her biri