power failure

  1. Noun elektrik kesintisi
  2. Noun, Energy-Resources elektrik kesilmesi