1. Sıfat yasal, kanunî, yasaya/kanuna uygun, kanuna bağlı.
  2. Sıfat resmî, kanunun emrettiği.
  3. Sıfat yasal olarak cezayı gerektiren, yasaların cezalandırdığı.
kanuni önlemler
kanuni önlemler İsim
kanuni temsilcilik yetkisi
kanuni temsicilik yetkisi
kanuni mümessil
kanuni temsilci
(Br) İngiltere'de doğmuş yabancı
(US) kanuni yedek akçe
kanuni alacak devri
yasal denetim
kanuni yetki
kanuni dayanak
kanunun öngördüğü yönetim kurulu
kanunun gerektirdiği biçimde düzenlenmiş borç senedi
(Br) tutulması kanun gereği olan defterler İsim
nizami sermaye
kanuni yedek sermaye
kanunen oluşturulması gerekli kurul
kanuni mal birliği
(Br) parlamentonun kararıyla kurulan
parlamentonun kararıyla kurulan , kamu hizmetine yönelik kamu şirketi
kamu hizmetine yönelik kamu şirketi
US parlamentoda çıkartılan bir yasa ile kurulan ve bir kamu hizmeti sunmaya yönelik kamu şirketi
kanuni şart
yasal kontrol
yasaların cezalandırdığı cürüm.
kanuni tazminat
(Br) yeminli beyan
yemin beyan
kanun kuvvetinde kararname
kanuni kesintiler İsim
maaşlardan ve sosyal yardımlardan yapılan kesintiler İsim
yasal olarak dağıtılması zorunlu kâr payı
nizami temettü
kanuni kâr payı sınırlamaları İsim
kanuni yükümlülük
kanuni irtifak hakkı
kanun hükmünde
kanun kuvveti
kanuni istisna
kanuni miras payı
kanunun öngördüğü biçim
kanuni şekil
kanuni teminat
kanuni vasi
(US) kanuni mirasçı
yasal mirasçı
kanuni mirasçı
resmi tatil
kanuni gelir
yasal gelir
kanuni faiz
yazılı kanun.
kanuni vergiler İsim
kanuni sorumluluk
kanuni ipotek
hukuki rehin hakkı
kanuni rehin hakkı
kanuni zaman aşımı süresi
kanuni zamanaşımı süresi
yasal kuruluş toplantısı (bir şirketin faaliyete geçtikten sonra en erken bir , en geç üç ay içinde yasal
zorunluluk olarak yapılan toplantı
kanuni en kısa ihbar (öneli) süresi
kanuni tutanak defteri
kanuni ihtar
kanuni ihbar süresi
kanuni ihbar süresi
kanuni hedef
kanuni zorunluluk
kanuni yükümlülük
kanuni suç
yasaların cezalandırdığı cürüm.
(US) şirket merkezi
(US) büro adresi
büro adresi
kanun kuvvetinde emir emr
kanuni gücü olan emir
(Br) kanun kuvvetinde emir
kanuni miras hakkı sırası
bir gayri menkulün kanuni yeddiemini
kanuni faiz oranı
kanuni vade
kanuni zaman aşımı süresi
kanuni miras payı
(US) kanuni miras payı
kanuni karine
kanuni imtiyaz
kanuni abd
kanuni yasak
yasal mal rejimi İsim, Hukuk
yasal koruma Hukuk
kanuni hükümler İsim
tasfiye için kanuni şartlar İsim
tasfiye için kanuni hüküm kmüler İsim
işletmelerin belirli bilgilerini basın yoluyla açıklamaları zorunluğu
ırza tecavüz, reşit olmayan bir kızla cinsî münasebette bulunma.
(Br) kanuni makbuz
kanuni makbuz
(Br) işten çıkarılan işçiyi barındırma projesi
bir kanun layihası için başvurulan halk oylaması
kanuni devir ve temlik muamelesi
İngiltere'de
şirketin yasal kuruluş tarihinden en az on dört gün önce bir kamu şirketinin her üyesine gönderilmesi gerekli rapor
kanuni şartlar İsim
şirket sözleşmesi gereği ayrılması zorunlu yedek
kanuni yedek akçe
kanuni kâğıt para yedeği
yasal yedekler İsim
zorunlu karşılıklar İsim, Bankacılık
kanuni ihtiyatlar İsim
Statü Yedekleri İsim, Muhasebe
bir satış işleminde alıcının sahip olduğu yasal haklar İsim
(US) kanuni hisse
(Br) pasifi ve özsermayeyi gösteren bilanço
pasif ve öz sermayeyi gösteren bilanço
kiracılık hakkını yasal olarak kaybetmeyen kiracı
(Br) kira sözleşmesinin bitiminden sonra da
(Br) kira sözleşmesinin bitiminden sonra da kiracılık hakkını yasal olarak kaybetmeyen kiracı
(US) kanuni hizmet süresi
memuriyet için öngörülen kanuni süre
kanunen saptanmış değer
kanuni tahfif sebebi
kanuni telif hakkının ferağı
kanuni zamanaşımı süresinin uzatılması
yeminli beyan vermek Fiil
zaman aşımı süresine ara vermek Fiil
asgari kanuni ücret
kanuni dayanağı bulunma
kanuni olarak
...'i hukuki bir temele kavuşturmak Fiil, Hukuk
...'i hukuki bir temele oturtmak Fiil, Hukuk
...'i yasal bir temele kavuşturmak Fiil, Hukuk
...'i yasal bir temele oturtmak Fiil, Hukuk
reşit olmayan
yasal süre içinde Zarf, Hukuk