1. artan miktar/mal/eşya.
  2. ihtiyaç fazlası, ihtiyaçtan fazla olan şey.
  3. gerekenden fazla tarım ürünü.
  4. ihtiyat akçesi, bütün masraf ve ödemeler çıktıktan sonra şirketin elinde kalan para.
birikmiş kazanç
birikmiş şirket varlığı
devralınan kâr
müktesep kâr
devralınan kar
eski şirketin aktif ve pasifi arasındaki fark
bir ortaklığın yönetimini elinde bulunduran öteki şirketin iktisap ettiği kâr bakiyesi
yeniden değerleme yedeği
sabit bir varlığın yeniden değerlenmesi sonucunda defter değerine göre ortaya çıkan fazlalıklardan oluşan özvarlık parçası İsim
(US) yatırım mallarının değer artışı yüzünden meydana gelen yedek akçe
yeniden değerleme yedeği
sabit bir varlığın yeniden değerlenmesi sonucunda defter değerine göre ortaya çıkan fazlalıktan oluşan özvarlık parçası İsim
artık değer
değer artışı yüzünden artan sermaye
değer yükselmesiyle sermayede artış
belli bir amaç için ayrılmış yedek akçe
(US) özel yedek
dağıtılmamış bir bölümün özel bir amaçla tutulması
disponibl net kâr
dağıtılmamış kârlar İsim
ödemeler dengesi fazlası
ödemeler dengesi fazlası
ödemeler dengesi fazlası
defter fazlası
kayıtlarda görülen değerlerin gerçekte sahip olunandan yüksek olması
kârın nakli yekunu
bütçe fazlası
bütçe fazlası
varidat fazlası
gelir fazlası
tüketici rantı
alıcının ödemeye razı olduğu fiyatla fiilen ödediği fiyat arasındaki fark
müstehlik rantı
sermaye üstesi (çıkarılan hisse senetlerinin itibari değerlerinden fazla fiyata satılması sonucunda elde edilen fark
sermaye fazlası
sermaye üstesi
üstenin aktifleştirilmesi
temettünün sermayeye ilavesi
sermayeye ilave edilen kar
kasa fazlası
kasa sayım fazlası
mal fazlası
belli bir dönem için piyasa talebini aşan belli bir mal fazlası
şirket kazancı
anonim şirket net kârı
şerefiye (işletmelerin birleşmesi sonucunda oluşan artık değer
işletmelerin birleşmesi sonucunda oluşan artık değer
tüketici rantı
tüketici fazlası İsim, Rekabet Hukuku
tüketici artığı İsim, Rekabet Hukuku
tüketici rantı
emisyon kârı
ortaklarca işletmede bırakılan kârlar İsim
(US) anomim şirket net kârı
cari veya ertelenmiş borçlar veya ayarlanmamış krediler yoluyla denkleştirilemeyen malvarlığındaki özsermaye
(malvarlığına ilâve edilecek tahsisat , i
(US) bilanço tarihinden itibaren kapitalleştirme
cari hesap fazlası
talep fazlası
harcanabilir bütçe fazlası
(bütçe) tasarruf için emre amade fazla para
artık dağıtımı
taksim edilebilecek fazla kazanç
dolar fazlası
(US) kendi hisse senetlerinin portföyü
mal mülk dışında hissedarlar veya başkalarınca yapılan yardımlardan doğan fazlalık
temettüler hissedarlara dağıtıldıktan sonra firmanın getireceği net kârı
(US) net kâr kazancı
dağıtılmamış kar
(bilanço , US) kanuni yedek akçe
döviz fazlası
ihracat fazlası
ihracat ticaret fazlası
ihracat fazlası
dış ödemeler fazlası
ödemeler dengesinin fazla vermesi
dış ticaret fazlası
ödemeler dengesi fazlası
gıda maddeleri fazlası
döviz fazlası
serbest yedekler (kullanımı işletme yönetim organının kararına bağlı ihtiyatlar ; adi hisse senetlerine
dağıtılacak durumda olan kâr bölümü
disponibl net kazanç
borçlardan arta kalan fon bakiyesi
brüt kâr
brüt fazlalık
otel odasına ilave yatak
ithalat fazlası
gelir fazlası
likidite fazlası
işgücü fazlası
pazarlama fazlası
karışık ihtiyatlar İsim
karma yedekler İsim
(US) net fazlalık (her türlü işlem giderleri , vergiler , faizler , sigorta ve temettü ödendikten sonra bir işletmenin kârları İsim
net fazlalık
belirli bir dönem içinde tüm işletme masraflarının düşülmesinden sonra arta kalan kâr
işletme artısı
ödemeler fazlası (ülkenin ihracatının ithalatından fazla olması
ödemeler fazlası
faiz dışı fazla İsim, Ekonomi
üretici rantı
üretici kazancı
üretici kârı
imalat artığı
üretim fazlası
yatırım mallarının değer artışından doğan yedek akçe
sermayenin yapısını yeniden düzenleme sonucu ortaya çıkan fazlalık
kısıtlanmış fazlalık
şirketlerde kazançların temettü ödemelerine tahsis edilmeyen bölümü
fazla vermek Fiil, Muhasebe
tasarruf fazlası
satıcı rantı
(US) sermaye artırma bilançosu İsim
(US) artık değer bilançosu İsim
toplam artık
dış ticaret dengesi fazlalığı
ticaret fazlası İsim, Ekonomi
dış ticaret dengesi fazlalığı İsim, Ekonomi
artık hesab
artık hesabı
artık birikimi
artan miktar
kazanç analizi
(Br) bir şirketin tasfiye değeri
net kâr fazlası
(ödemeler dengesi) pozitif ödeme dengesi
kapasite fazlası
artık kapasite
fazla yük
net kazancın dağıtılmasından önceki indirilecek ücretler İsim
muhtemel zararları karşılamak için yedek akçe
(kitap) satılmadan iade olunan kitaplar İsim
fazla suret
ödemeler dengesi fazla veren ülkeler İsim
ödemeler dengesinde fazlalığı olan ülkeler İsim
(sigortacılık) teminat eksikliğinin reassürans ile kapatılması
mahsul fazlası
(US) olağanüstü kâr payı
paylaştırılmamış net kazanç
(US) paylaştırılmamış kazanç
kazanç fazlası
paylaştırılmamış kazanç
(US) kazanç fazlası
tereke fazlası
kullanılmayan devlet mevcutları İsim
(US) olağanüstü yedek akçe fonu
kullanılmayan bütçe tahsisatı
kullanılmayan bütçe tahsisatının serbest bırakılması emri
altın fazlası
mal fazlası
kasa fazlalığı
gelir fazlası
faizin faizi
yedek kalem
artık işgücü
reassürans piyasası
para fazlası
sarfedilmemiş para
ithalat artığı
ithalat fazlası
imalat artığı
kâr fazlası
nüfus fazlalığı
(ipotek) satıştan ve borç ödendikten sonra arta kalan para
üretim fazlası
ürün artığı
ürün fazlası
aşırı imalat
üretim fazlası
(US) dağıtılmamış net kâr
aşırı kâr
artık kâr
kâr fazlası
artan reassürans
(US) olağanüstü rezerv
ihtiyatlar fazlası
gelir fazlası
envanter fazlası
arz fazlalığı
yük fazlası
karşılığında ödemeye razı olduğu fiyat arasındaki fark
bir tüketicinin bir eşyaya sahip olmamaktansa
artı değer
tüketici rantı
(vergilendirme) asgari geçim haddinde vergiden muaf gelir
artık değer
fazla ağırlık
işgücü fazlalığı
kadro dışı bırakılmış ordu malları satış yeri
net artık teorisi
net artık teorisi
artık değer teorisi
kotpar reasüransı ile eksedan reasüransını birleştiren reasürans
ikinci eksedan tretesi (reasürörün asli sigortalı tarafından sigortalanan veya birinci eksedan tretesinde
reasüre edilen miktarları aşan kısmı kabul e