treaty

 1. Noun, International Law antlaşma
 2. Noun antlaşma, muahede.
  The treaty of Lausanne: Lozan antlaşması.
  treaty terms: antlaşma şarları.

  treaty port: özel antlaşma ile yabancılara açık olan liman.
  to anter into treaty with … : … ile antlaşma imzalamak.
 3. Noun sözleşme, mukavele.
  to sell something by private treaty: özel sözleşme ile bir şey satmak.
antlaşmanın kabul edilmesi Noun, International Law
antlaşmanın uygun bulunması Noun, International Law
antlaşmaya taraf olmak Verb, International Law
antlaşmalar hukuku Noun, Law
antlaşmanın onaylanması Noun, International Law
Sevr Antlaşması Proper Name, History
hukuki sözleşmeli antlaşma
bir antlaşmaya bağlı kalmak Verb
nakzetmek Verb
bir antlaşmaya katılmak Verb
bir antlaşmaya katılma
bir antlaşmaya katılmak Verb
antlaşmaya katılma Noun, International Law
bir antlaşmayı ihlal edecek şekilde davranmak Verb
bir antlaşmaya katılmak Verb
bir antlaşmaya bağlı kalmak Verb
bir antlaşmaya katılma
hava antlaşması
antlaşmada değişiklik yapılması
Antarktika Antlaşması Noun, International Law
tahkim antlaşması
temel antlaşma
iki taraflı antlaşma
ikili antlaşma Noun, International Law
bağlayıcı antlaşma
iki taraflı antlaşma
bir antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemek Verb
bir antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmemek Verb
kanal antlaşması
kolektif antlaşma
toplu anlaşma
uluslar arasındaki ticareti düzenleyen ve sürdüren anlaşmalar
ticari antlaşma
ticaret anlaşması
ticaret antlaşması
bir antlaşma imzalamak Verb
antlaşma imzalamak Verb
bir anlaşmayı teyit etmek Verb
konsolosluk anlaşması
(devletler hukuku) hukuki sözleşmeli antlaşma
(milletler hukuku) hukuki anlaşma
(milletler hukuku) gerginliği gevşetme antlaşması
bir antlaşmanın ruhuna uygun olmak Verb
gümrük antlaşması
savunma antlaşması
bir antlaşmanın fesholunacağını ihbar etmek Verb
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
bir antlaşmanın fesih feshi
bir anlaşmanın feshi
anlaşma tasarısı
ihtiyari mecburi trete (sigortacının belirli bir tip rizikoyu teklif edip etmemekte serbest olduğu reasürörün
ise bu riziko teklif edildiğinde mecburi
bir senedin hile yoluyla keşidesi Noun
bir senedin hileli keşidesi Noun
dostluk antlaşması
antlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
bir anlaşmayı bozma
bir antlaşmanın ihlali
geçici antlaşma
devletlerarası barış antlaşması
milletlerarası antlaşma Noun, Law
yatırım garantisi antlaşması
bir antlaşmaya katılmak Verb
katılma antlaşması
bir antlaşmaya riayet etmek Verb
Lozan Barış Antlaşması Proper Name, History
Lozan Antlaşması Proper Name, History
Maastricht Anlaşması Noun, European Union
iktisadi ve parasal antlaşması
Maastrict Antlaşması
Birleşme Antlaşması
azınlık anlaşması
çok taraflı antlaşma Noun, International Law
karşılıklı yardım antlaşması
karşılıklı yardım anlaşması
yardımlaşma antlaşması
deniz anlaşması
antlaşma müzakereleri yapmak Verb
bir antlaşma imzalamak için yapılan müzakereler
bir anlaşmayı imzalamak için yapılan müzakereler
ademi tecavüz paktı
saldırmazlık paktı
saldırmazlık antlaşması
Kuzey Atlantik Paktı
antlaşmanın feshi bildirisi
bir antlaşmanın geçerlik alanı
(devletler hukuku) hukuki antlaşma
sulhname Law
barış antlaşması
işbu antlaşmayla verilen yetkiler Noun
işbu antlaşma ile verilen yetkiler Noun
bir anlaşmanın ön maddeleri Noun
ön antlaşma
özel antlaşma
aleni satış
geçici anlaşma
Kasr-ı Şirin Antlaşması Proper Name, History
(reasürans) hasara iştirak anlaşması
bir antlaşmayı onaylamak Verb
karşılıklı antlaşma
antlaşmaya dayanan mütekabiliyet
örf ve âdet hukuku sözleşmesini tescil etmek Verb
reasürans tretesi (sigorta şirketinin tarif ettiği sorumluluğun bir kısmının veya tamınının başka bir
sigorta şirketi veya reasüröre devredildiği anla
bir antlaşmayı feshetmek Verb
bir antlaşmadan vazgeçmek Verb
bölünme antlaşması
iade antlaşması
antlaşmadan çekilme hakkı Noun, Law
ikinci eksedan tretesi (reasürörün asli sigortalı tarafından sigortalanan veya birinci eksedan tretesinde
reasüre edilen miktarları aşan kısmı kabul e
ek reasürans sözleşmesi
gizli antlaşma
(politika) güvenlik antlaşması
aleni satış yapmak Verb
aleni satmak Verb
özel anlaşma
atlaşmaya imza atanlar Noun
antlaşmaya imza atanlar Noun
bir antlaşmanın imzalanması
antlaşmanın imzalaması
uzay antlaşması
nakdi yardım anlaşması
gümrük anlaşması
(US) vergi anlaşması
vergi anlaşması
trafik anlaşması
bir anlaşmayı bozmak Verb
geçici antlaşma
üç taraflı ticaret antlaşması
üç taraflı antlaşma
eşitsiz anlaşma
bir antlaşmanın tek tarafça reddi
bir anlaşmanın geçerliği
bir antlaşmayı ihlal etmek Verb
bir antlaşmayı ihlal edecek şekilde davranmak Verb
bir antlaşmanın ihlali
bir antlaşmadan çekilmek Verb
bir antlaşmadan çekilme
işbu antlaşmanın verdiği yetkiler dahilinde
antlaşma düzenlemesi
trete bakiyesi (reasürans tretesine ait bir prim hesabı ve hasar ödemeleri tahtında reasürörün asli sigortacıya
veya asli sigortacının reasürörüne ola
antlaşma taahhütleri Noun
antlaşma yükümlülükleri Noun
antlaşmanın yükümlülükleri Noun
Avrupa Topluluğu Kurucu Antlaşması Noun, European Union
yapay sınır
antlaşma yapanlar Noun
antlaşma yükümlülükleri Noun
katılma antlaşması
Gümrü Antlaşması Proper Name, History
ittifak anlaşması
ittifak antlaşması
ittifak ve dostluk anlaşması
ittifak ve dostluk antlaşması
dostluk anlaşması
tahkim antlaşması
tahkim antlaşması
Atina Antlaşması (Yunanistan'ı Avrupa Topluluğu'na resmen üye yapan antlaşma
atina antlaşması
Brüksel Paktı Noun
vazgeçme antlaşması
ticaret antlaşması
yerleşme antlaşması
garanti antlaşması
Lozan Antlaşması Noun, Politics-Intl. Relations
sınır antlaşması
Lizbon Antlaşması (Portekiz'in Avrupa Topluluğu'na katılma antlaşması
Lizbon Antlaşması Noun, European Union
Madrid Antlaşması (İspanya'nın Avrupa Topluluğu'na katılma antlaşması
madrid antlaşması
gemi trafiği antlaşması
tarafsızlık antlaşması
taksim belgesi
barış antlaşması
protektora antlaşması
protektora (hamilik) antlaşması
Roma Antlaşması Noun, European Union
Sevr Antlaşması Noun, Politics-Intl. Relations
Kasr-ı Şirin Antlaşması Proper Name, History
özel bir antlaşma şartı ile eskiden yabancılara açık olan liman
antlaşma yetkileri Noun
antlaşma hükümleri Noun
antlaşma kotası Noun
antlaşma reassüransı
antlaşmaya imza atanlar Noun
antlaşmaya imza atanlar
antlaşma sistemi
bir antlaşmayı kanunla sağlama bağlamak Verb
bir antlaşmayı hukuk çerçevesi içinde almak Verb
bir antlaşmayı hukuk çerçevesi içine almak Verb
ticari bir antlaşma yapmak Verb
barış antlaşması imzalamak Verb
biriyle antlaşma yapmak Verb
merkezi antlaşma örgütü
Kuzey Atlantik Andlaşması, NATO.
North Atlantic Pact ile ayni anlama gelir. Noun
Varşova Paktı. 1955'te SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, D. Almanya, Macaristan, Polonya ve Romanya arasında
imzalanan askerî ittifak anlaşması.