1. İsim, Dil ve Edebiyat gelenek
 2. İsim, Uluslararası Hukuk sözleşme
 3. İsim kurultay, toplantı, meclis, kongre: umuma ait bir sorunu tartışıp karara bağlamak, için yetkili temsilcilerden
  oluşan kurul.
  a political convention. a teacher's convention .
 4. İsim anlaşma, sözleşme, muahede.
  The various countries all agreed to sign the convention.
 5. İsim örf, âdet, gelenek, teamül, herkesçe kabul edilen/uygun görülen düzen, nizam, yasa, kural, mevzuat vb.

  social conventions: toplumsal yasalar, cemiyet âdabı.
 6. İsim sayma, uzlaşım, itibar: belli bir tarihsel dönemde bir toplumda/toplumsal kümede yaygın olan gelenek,
  görenek, moda, heves gibi genel uygulama ya da kullanım biçimlerinden her biri.
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Sinematografik Eserlere Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
bir anlaşmaya katılmak Fiil
bir anlaşmaya katılma
sözleşmeye katılma İsim, Uluslararası Hukuk
havacılık konvansiyonu
hava taşımacılık anlaşması
yıllık toplantı
yıllık kongre
Anti Doping Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
bir anlaşmaya bağlı kalmak Fiil
sözleşmeye taraf olmak Fiil, Uluslararası Hukuk
1886'da toplanan ve yazarların edebiyat ve sanat yapıtlarının haklarını korumak üzere bir birlik oluşturulması
konusunda karar alan konvansiyon
sınır antlaşması
iki ve daha çok ülkeler arasında yapılan ticaret antlaşması
ticaret anlaşması
ticari anlaşma
Anayasa Kurultayı: 1787'de Filadelfiyada toplanarak ABD anayasa taslağını hazırlayan meclis.
konsolosluk anlaşması
kopirayt anlaşması
telif hakları konvansiyonu
kültür anlaşması
gümrük konvansiyonu
avrupa kültür konvansiyonu
Avrupa Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
avrupa sosyal güvenlik sözleşmesi
Cenevre Anlaşması: 1864'te Cenevrede imzalanan ve harp esirlerine, harpte yaralanan, hastalanan ve ölenlere
uygulanacak insanî muameleleri belirleyen milletlerarası anlaşma.
bir konvansiyona katılan devlet
çalışma saatleri konusunda anlaşma
uluslararası konvansiyon
bir anlaşmanın hükümlerini uygulamaya koymak Fiil
bir anlaşmanın şartlarını uygulamak Fiil
uygulama sözleşmesi
uluslararası anlaşma
devletlerarası anlaşma
(US) Kongre ile her bir eyalet temsilcisinin ortaklaşa yaptıkları oturum
(US) Kongre ve Senato'nun birlikte oturumu
mahkeme emriyle bir sözleşme yapmak Fiil
Lome konvansiyonu
Lomé Sözleşmesi
para antlaşması
para konvansiyonu
adlandırma kuralları İsim, Bilgi Teknolojileri
(Fransada) Yasama Kurulu (1792-95). İsim
Atama Kongresi: Her 4 yılda bir siyasî partilerin Başkan adayı seçmek için yaptıkları toplantı. İsim
seçmenler toplantısı
bir anlaşmanın feshini ihbar
(US) parti kongresi
patent anlaşması
posta konvansiyonu
fiyat anlaşması
bir anlaşmanın hüküm kmüleri İsim
bir konvasiyonun hüküm kmüleri İsim
satış mümessilleri toplantısı
satış konferansı
bir anlaşmanın geçerlik alanı
boğazlar anlaşması
bir anlaşmayı feshetmek Fiil
bir anlaşmanın feshi
Cenevre Konvansiyonu İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Lahey Konvansiyonu
Uçakların Ele Geçirilmesi Hakkındaki Lahey Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
ticaret sözleşmesi
Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
Dünya Posta Konvansiyonu
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
birleşmiş milletler işkence ve başka zalimce , insanlık dışı ya da onur kır
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Veya Onur Kırıcı Muamele Veya Cezaya Karşı Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
bölgede turizmi teşvikten sorumlu belediye ya da devlet örgütü
(Br) US kongre merkezi
Ölen Kişilerin Mallarının Uluslararası Yönetimine İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Dair Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Yabancı Şirketler, Kurum ve Kuruluşların Tüzel Kişiliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
konvansiyona üye ülke
kongre toplantı günü
kongre tesisleri İsim
insan haklarını ve temel özgürlüklerini koruma sözleşmesi
İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesi Açısından Bireylerin Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Uçakların Yasadışı Olarak Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi Özel Isim, Uluslararası Hukuk
Terörist Bombalamaların Önlenmesi Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
kongre salonu
ortak para
Roma sözleşmeleri İsim
Roma'da imzalanan Avrupa Parlamentosu ve Adalet Divanı'nı kuran sözleşmeler
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Nikah ve Evlenmenin Geçerliliğinin Tanınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Uluslararası Adalete Erişim Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Milletlerarası Sivil Havacılık Anlaşması İsim, Uluslararası Hukuk
Evlat Edinmeye İlişkin Kararların Tanınması, Uygulanacak Hukuk ve Yetkiye Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Çocukların Korunması ve Uluslararası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Psikotrop Maddeler Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Yetkili Mahkeme Seçimine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekline İlişkin Kanunlar İhtilafı Kurallarına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Tabii Hayatının, Bitki ve Hayvanların Yaşadığı Yerlerin Koruma Altına Alınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi İsim, Hukuk
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Yetişkinlerin Uluslararası Korunmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Aracılık Akitlerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Evlilikte Mal Rejimlerine Uygulanacak Hukuka İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
İmalatçının Sorumluluğuna Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Trafik Kazalarına Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Nükleer Maddelerin Fiziki Korunması Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Boşanma ve Ayrılıkların Tanınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsiline İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Vatansızlığın Azaltılmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
ÇHS Özel Isim, Hukuk
Çocuk Hakları Konvansiyonu Özel Isim, Hukuk
Çocuk Hakları Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Hukuk Usulüne Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
kongre mahalli
anlaşma fiyat listesi
İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Özel Isim, Hukuk
gümrük konvansiyonu (US) gümrük mahkemesi
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Zorunluğu Avrupa Konvansiyonu
denizde çatışmayı önleme kurallarını birleştiren kanun
anlaşmayı imzaya açmak Fiil
bir gezinin başlama tarihinden öncesine ya da bitiş tarihinden sonrasına konulan ek geziler
Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Uluslararası Nakliyat Esasında Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi
Kuruluşa Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
SİDAS Özel Isim, Hukuk
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İsim, Avrupa Birliği
Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Üniversite Tahsili Müddetlerinin Muadeletine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsüne Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Arkeolojik Mirasın Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Tedhişçiliğin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Terörizmin Bastırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, Sınır Ötesi Televizyona Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Patent Başvurusu İçin Yerine Getirilmesi Gereken İşlemlere Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Rehin Alma Olaylarına Karşı Uluslararası Sözleşme Özel Isim, Hukuk
Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Terörist Bombalamaların Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Terörist Bombalamaların Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Sözleşme Özel Isim, Hukuk
Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Uluslararası Denizde Arama ve Kurtarma Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Her Kişinin Zorunlu Kaybedilmeye Karşı Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme Özel Isim, Hukuk
Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme İsim, Deniz Hukuku
Rehin Almalara Karşı Uluslararası Sözleşme Özel Isim, Hukuk
Terörizm Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme Özel Isim, Hukuk
Terörizmin Önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Tadil Protokolü Özel Isim, Hukuk
Tıbbı ve Sosyal Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek İkinci Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
Yetki Anlaşmasına Dair Lahey Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi İsim, Hukuk
Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin BM Konvansiyonu İsim, Hukuk
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme İsim, Hukuk
Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Özel Isim, Hukuk
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Birleşmiş Milletler Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddelere Dair Tek Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk