ill-advised

  1. Sıfat ihtiyatsız, tedbirsiz.
    It will be ill-advised to drive on an icy road: Buzlu yolda araba sürmek
    ihtiyatsızlık olur.
    an ill-advised decision: ihtiyatsız bir karar.
tedbirsiz
düşüncesiz
akılsız
ihtiyatsız
tedbirsiz