ihmalin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Fiil
ihmalinin sonuçlarından kanun karşısında sorumlu olmak Fiil
mahkeme kararı sonrası salıverme aynı suça iştirakten birlikte yargılananlardan esas sanığın beraat etmesi
üzerine ikinci sanığın dolaylı beraati
hukuki muamele
bir alacağı taahhüt eden kişi
kanunen caiz olmak Fiil
kanunen geçerli olmak Fiil
kanunen geçerli olmak Fiil
hukuki ehliyeti haiz olma
dava edilemeyecek borçlar
kanunen geçerli
bir antlaşmayı hukuk çerçevesi içinde almak Fiil
bir antlaşmayı hukuk çerçevesi içine almak Fiil
hukuki hata
hukuk kurallarının belirli olaylara uygulanmasında yapılan hata
kanunen geçerli delil
emniyeti suiistimal
hukuki mülkiyet
kanunen miras kalmış gayri menkul mülkiyeti
kanunen geçerli
hukuk mezunu
hukuktan mezun olmak Fiil
kanunen ve fiilen
hukuken ehliyeti olmama
kanunda yeri yok
sınırla kayıtlı intifa hakkı
sınırla kayıtlı kullanma hakkı
sözle veya yayın yoluyla hakaret suçlarında tahkir kasıt ve niyetine ilişkin kanuni karine
kanunen emredilen bakım yükümlülüğünün ihmali
hukuki zilyedlik
hukuki zilyetlik
zorunlu dava ortaklığı
(Br) hukuk profesörü
kanunen uygun
hukuki zilyetlik
hukuki zilyetlik
damat
meşru olmak Fiil
kanunen haklı olmak Fiil
kanunen geçerlilik
kanunen caiz
delil göstermek Fiil
kanunen geçerlik
kanunen geçerli
hukuken veya fiilen
kanuni ve fiili dayanakları olmak Fiil
kanunen ve fiilen caiz olmak Fiil
kanuna meydan okuyacak şekilde davranmak Fiil
tahkimle aktifleştirilmiş alacaklar İsim
kanun ve hakkaniyet çerçevesinde Zarf, Hukuk
kanunun pençesine yakalanmak Fiil
kanunun ağına düşmek Fiil
kanunun pençesine düşmek Fiil
başı kanunla dertte olmak Fiil
bir kanunun geçerli olduğu bölgede yerleşik olmak
bir kanunun geçerli olduğu bölgede ikamet etmek
kanun önünde kendi başına bir insan gibi muamele görmek Fiil
mahkemeye başvurmak Fiil
bir mahkemeye başvurmak Fiil
Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
İsim, Uluslararası Hukuk
Uluslararası Satış Sözleşmelerinde Mülkiyet Hakkının Devrini Belirleyecek Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
kanun kuvvetinde kararname
mahkemede davalı sıfatıyla savunmaya çıkmak Fiil
bir antlaşmayı kanunla sağlama bağlamak Fiil
hukuki bakımdan hatalı
hukuki hata
mahkemede tanığı dinlemek Fiil
mahkemede tanığı sorguya çekmek Fiil
kanunda boşluk
meslek olarak hukuku seçmek Fiil
kanun dairesinde Zarf, Hukuk
kanunen ve fiilen
kanun gözünde
kanun yararına Zarf, Hukuk
kanun adına
kanun namına
kanun adına
kayın-.
The in-laws: bir kimsenin eşinin ailesi:

father-in-law, mother-in-law, brother/sister-in-law

etc.
İsim
hukuki bakımdan yetersizlik
hukuki bakımdan geçersiz
geçerliğini yitirmiş
geçerliğini yitirmiş kanun
kullanılmayan kanun
yürürlükteki kanun
yürürlükteki hukuk İsim, Hukuk
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu İsim, Hukuk
Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
hukuk âlimi olmuş
hukuk okumuş
kanunun boşlukları İsim
yasa boşluğu İsim, Hukuk
kanunun kaçamak noktaları İsim
davalı tarafından üçüncü bir kişiye yapılan dava çağrı talebi
davanın kararına itiraz
bir dava ile ilgili olarak belge sunmak Fiil
kanun yararına bozma İsim, Hukuk
zapturapt altına almak Fiil
avukat olarak yerleşmek Fiil
bu kanun şimdiki halde uygulanmamakta