1. Sıfat nispi
 2. Sıfat göreli
 3. İsim akraba, hısım.
 4. İsim ilgili şey.
 5. İsim bağıl/izafî şey.
 6. İsim, Gramer ilgi zamiri/sıfatı/zarfı.
 7. Sıfat bağıl, göreli, izafî, nispî.
  The relative advantages of the two methods.
 8. Sıfat bağıntılı, bağlı.
  Luxury is relative to one's standard of life.
 9. Sıfat ilgili, ilişkin, ait, mensup, müteallik, mütedair.
  negotiations relative to an alliance: ittifakla ilgili müzakereler.
 10. Sıfat, Gramer ilgi, ilgili.
  relative clause: ilgili tümce.
  “He is the man who saw you” tümcesinde
  “who
  saw you” ilgili tümcedir.
  relative pronoun: ilgi adılı.
  “It was I who told you” tümcesinde
  “who” ilgi adılıdır.
nispeten Zarf
görece Zarf
göreceli olarak Zarf
göreli olarak Zarf
akraba
hısım, akraba. İsim
yakın akraba İsim
bakıma muhtaç akraba
bakmakla sorumlu olunan akraba
uzak akraba
usul ve füru hısımlığı
görece miktar
açıklık oranı: mercek çapının odak uzaklığına oranı.
izafi bidat İsim, Din ve İnanç
kan akrabası İsim
sıhrî akraba.
sıhri hısım İsim, Hukuk
nisbi maliyet
nispi maliyet
nispi suç İsim, Hukuk
specific gravity İsim
kişinin beklediğiyle elde ettiği arasındaki fark
işe yarar kanıt
göreli sıklık: bir zaman aralığında vukua gelen olay sayısının vukua gelebilecek olay sayısına oranı. İsim
humidity ile ayni anlama gelir. bağıl nem.
bağıl nem: belli bir sıcaklıkta havada bulunan nem miktarının o sıcaklıkta havayı doyuran nem miktarına oranı. İsim
nisbi evlenme engelleri İsim
evlenmede nispi butlan sebepleri İsim
(örneğin kardeşler arası evlenme engelleri İsim
akrabalar arası evlenme engeli
evlenmede nispi butlan nedenleri İsim
nisbi evlenme engelleri İsim
nisbi imkânsızlık İsim
nispi imkânsızlık İsim
nisbi gelir kavramı
eşit miktarda para kazanan kişilerin eşit miktarda para harcama eğilimi içinde oldukları kuramı
nispi gelir kavramı
nispi çoğunluk
nisbi çoğunluk
bağıl perde: bir sesin başka seslere göre incelik/kalınlığı. absolute pitch İsim
teşkilat şeması içindeki yeri
bir malın fiyatının paraya göre değil başka bir malın fiyatına olan oranı ile değerlendirilmesi
göreli fiyat
nispi fiyat
nisbi fiyat
göreceli fiyat
karşılıklı haklar İsim
nispi terör suçu İsim, Hukuk
(a) … ile ilgili, … hakkında.
a letter relative to my proposal. (b) -e nazaran/göre/nispetle.
nispi değer
nisbi değer
bağıl rüzgâr, bir cisme göre havanın hareketi. İsim
geliri olmayan aile ferdi için vergi muafiyeti
(Br) bakılmaya muhtaç
dava edilebilir dolaylı hak ihlali
iki şirketin girdileri aynı olmasına karşılık
bir şirketin sınırlı kaynakları bir araya getirmede
daha yüksek verimi olan şirketin daha etkin olduğu söylenir
üretim verimi nispi etkinlik
farklı çıktıları varsa
tahsis ya da kullanmada bir rakibine oranla daha etkin olması durumu
talebe nispi olarak