1. İsim, Hukuk feragat
  2. İsim feragat, hakkından/davasından/iddiasından vazgeçme.
bir feragatname imzalamak Fiil
bedelsiz ihracat
zımni feragat
bedelsiz ithalat
bedelsiz ithalat
bir haktan feragat etmek Fiil
iki şey arasında seçim hakkını kullanmak suretiyle diğerinden vazgeçme
bir ücretten vazgeçme
davadan feragat İsim, Hukuk
taleplerden vazgeçme
ihbar ve protestosuz kaydı
borçlunun kanunen takipten muaf olan eşyaları hakkında bu muafiyetten feragat etmesi
dokunulmazlıktan vazgeçme İsim, Uluslararası Hukuk
sorumluluktan muaf tutma imtiyazdan sarfınazar
sigortalının geçici bir süre ya da sürekli sakat kalması durumunda sigorta şirketinin bu dönem içinde
prim alma hakkından vazgeçmesi
İsim
protestodan feragat etme
bir senedin vadesinde ödenmemesi durumunda senedi ciro edenin sorumluluk taşıyacağı kaydı
haktan feragat
zamanaşımı kanunundan feragat
davacının hem haksız fiil hem de akitten doğan dava hakkına sahip bulunduğu hallerde akitten doğan dava hakkını kullanması