yastik kilifi

pillowcase İsim, Ev
pillowslip İsim, Tekstil Sanayii