ındictment

iddianamenin kabulü Noun, Criminal Law
ithamname
birine karşı dava açmak Verb
suçlamanın dayanağı
ithama esas olan madde
iddianameye itiraz
görülen belirli bir eksiklik nedeniyle iddianameye itiraz
bir ithamı reddetmek Verb
suçlama iddianamesi hazırlamak Verb
davayı düşmeye bırakmak Verb
iddianame hazırlamak, iddianame sunmak Verb, Criminal Law
yeni itham nedenleri Noun
delil yetersizliğinden bir ithamnameyi reddetmek Verb
sav Law
suçlama, suç isnadı, ittiham.
bring an indictment against someone: birisi aleyhinde dava açmak. Noun
savca, suçlama yazısı, iddianame, ithamname.
bill of indictment: jüri heyetine sunulan resmî ithamname.

joint indictment: toplu savca, birkaç kişiyi birden suçlayan ithamname.
Noun
sanığın suçlu olduğunu bildiren jüri kararı. Noun
(bir şeyin aleyhindeki) delil, kanıt.
This is a clear indictment of government mismanagement:
Bu, hükümetin fena yönetiminin açık bir delilidir.
Noun
iddianame Noun, Criminal Law
iddianame Noun, Law
savcının iddianamesi
ölüm cezası gerektiren bir suçla suçlayan bir ithamname
birine karşı bir ithamname vermek Verb
bir ithamname vermek Verb
bir ithamnamenin şekli Noun
dava açmak Verb
bir ithamname takdim etmek Verb
bir ithamı nakzetmek Verb
davayı bozmak Verb
bir ithamnameyi bozmak Verb
aleyhine dava ikame etmek Verb
ek iddianame, genişletilmiş iddianame, bir önceki iddianamenin yerini alan yeni iddianame Noun, Law
bir suçlamayı reddetmek Verb
diğer tarafın iddialarını reddeden layiha
savlık Law