articles of an agreement

  1. Noun bir mukavelenin hükümleri
  2. Noun bir anlaşmanın hükümleri
  3. Noun bir sözleşmenin hükümleri